USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 86 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 86

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 86

 

Usnesení  č. 86  z  jednání  rady  městyse  dne  19.10.  2009 v  Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty týkající se plnění usnesení z minulého jednání rady,

-         dopis adresovaný úřadům a občanům v Městišti,

-         podání dvou žádostí o pronájem pohostinství v Dešenicích čp. 22, rada se ke krátkému jednání za účelem výběru pronajímatele sejde ráno 23.10.,

-         informaci starosty z jednání se zástupci PF ČR Klatovy,

-         žádosti manželů Walzových a Šroubkových týkající se sepsání smluv o zřízení věcného břemene,

-         sdělení starosty městyse týkající se přípravou doplňků zadání a změn č. 1 územního plánu městyse,

-         žádost slečny Markové a manželů Piknerových na odkoupení pozemků s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce,

-         informaci starosty týkající se přípravy posledního čísla DZ č. 6,

-         další informace sdělené starostou městyse a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 86. jednání rady městyse,

-         návrh ceny vodného pro rok 2010 ve výši 17,70 Kč (oproti 17.30) s tím, že starosta městyse připraví podkladové materiály pro zastupitele i občany na veřejné jednání,

-         uhrazení finančního příspěvku TJ START Dešenice s tím, že předložené účty podléhají kontrole finančního úřadu,

-         pronájem nebytových prostor v domě čp. 13 v Divišovicích p. Karlu Rysovi na dobu určitou do 30.4.2010, cena pronájmu 400,-- Kč/měsíc

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse připravit na další jednání rady přehlednou tabulku návrhů a námětů do rozpočtu pro rok 2010,

-         starostovi městyse písemně oslovit ty podnikatele, kteří mají jakýkoliv vztah k části bývalého statku za účelem návrhu řešení věcného břemene v souvislosti se vstupem na tyto pozemky,

-         starostovi městyse podpisem dodatku dohody týkající se rekonstrukce LC Hraniční s SZIF,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s informací týkající se  VŘ na zhotovitele LC Hraniční. Starosta městyse byl pověřen jednáním s panem Krůsem ohledně doplnění kriterií a jejich rozesláním firmám, které předložily návrhy, výzva k doplnění údajů bude rozeslána do 22.10.,

-          

       V Dešenicích 5. října 2009.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ