USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 84 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 84

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 84

 

Usnesení  č. 84  z  jednání  rady  městyse  dne  21.9.  2009 v  Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady,

-         informaci týkající se vyvěšení vyhlášek komplexních pozemkových úprav v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic, Žíznětice, Milence a Dešenice,

-         stanovisko MŽP týkající se úpravy hranice CHKOŠ,

-         informace kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení za první polovinu volebního období a informaci o provedené kontrole evidence psů,

-         další informace sdělené starostou městyse a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 84. jednání rady městyse,

-         svolání 28. mimořádného jednání ZM na den 24.9.2009 s cílem opětovného projednání a schválení záměrů pro podání žádostí o dotace z ROP NUTS II. Jihozápad, doplňků JŘ ZM a žádosti firmy PAPENO na vybudování fotovoltaické elektrárny,

-         záměr pronajmutí klubovny SDH Divišovice v k.ú. Divišovice p.č. 13 panu Karlu Rysovi,

-         uhrazení částky 500 Kč z faktury pana Straděje za odvoz odpadních vod (za SDH Divišovice), zbytek faktury si uhradí pan Straděj sám,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse připravit pro zastupitele podkladový materiál týkající se možného nahlížení do ÚP městyse s cílem plán projednat a schválit na řádné schůzi v měsíci říjnu 2009,

-         úřadu městyse evidovat návrhy předkládané do rozpočtu pro rok 2010,

-         členům rady městyse a zastupitelům zpřesnit plán kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2010 do konce měsíce září 2009,

-         všem členům zastupitelstva předkládat v rámci návrhů rozpočtu akce a náměty strategie rozvoje městyse pro rok 2010,

-         starostovi městyse připravit podklady pro zastupitele tak, aby byly předloženy na mimořádném jednání ZM. Zastupitelé předloží zpřesnění, případně doplnění do konce měsíce září 2009,

-         úřadu městyse provést kontrolu uhrazení poplatků za psa za rok 2009,

-         starostovi městyse připravit upozornění s výzvou uvést vše do souladu se zákonem těm občanům, kteří nemají uhrazen poplatek za psa, případně jsou vlastníky psa bez uvedení záznamu v evidenci městyse,

-         starostovi a tajemnici úřadu požádat písemně PF o vydání dalšího historického majetku v prostorách městyse,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s postupem starosty v souvislosti s podpisem smlouvy s firmou CONTACT elektro týkající se záměru investiční akce „Děpoltice NN a kNN“,

-         s postupem starosty městyse týkající se zjištění stavu zaměření a evidence pozemků v k.ú. Divišovice po provedeném vytýčení hranic,

-         s realizací záměru uložení kabelu od budovy na pozemku p.č. 218 v k.ú. Dešenice k trafostanici v prostorách bývalého statku Dešenice firmou INOSVAR NOVA s tím, že pozemky budou uvedeny do původního stavu,

-         s pronájmem pozemku p.č. 4/6 – zahrada o výměře 976 m2 v k.ú. Děpoltice panu V. Javorskému,

 

 

 

       V Dešenicích 21. září  2009.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ