USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 83 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 83

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 83

 

Usnesení  č. 83  z  jednání  rady  městyse  dne  7.9.  2009 v Milencích a Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady,

-         další informace sdělené starostou městyse a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 83. jednání rady městyse,

-         postup navržených opatření týkajících se využití prostor bývalé střelnice Městiště takto: a/ vymění se zámek na pravé závoře s tím, že jeden klíč bude mít městys, jeden SNPŠ, jeden uložen na úřadu městyse, b/ bude provedena kontrola všech objektů s cílem zjištění daného stavu a stanovení postupu oprav, c/ dojde k vyčištění, vykácení a vysekání určených prostor, d/ bude zjištěn a navržen dotační titul, kterým by mohly být objekty zrekonstruovány,

-         žádost firmy PAPENO, s.r.o., o projednání souhlasu zastupitelstva městyse s realizací projektu fotovoltaické elektrárny v katastru městyse, žádost předložit a jednání ZM,

-         žádost V. Pytla na uhrazení příspěvku za úspěšnou reprezentaci městyse ve výši 10 000 korun,

-         proplacení fakty firmy URBIOPROJEKT ing. Tauše ve výši 17 850 Kč za dopracování 4. Etapy územního plánu městyse,

-         uhrazení faktury za dodání úsporných relé firmě Lípa, s.r.o. ve výši 27 889 Kč, starostovi městyse uložila v souvislosti s konáním této firmy informovat tak jak je uvedeno v zápise,

-         doplňky k jednacímu řádu zastupitelstva městyse v tomto znění:

a/ článek IV. Příprava zasedání ZM se doplňuje o odstavec 7 s následujícím zněním: „Ty písemné materiály, které jsou obsáhlejší (projektové dokumentace, studie, rozbory apod.) budou zastupitelům sděleny v podkladových materiálech s odkazem, od kdy je možné do nich nahlížet a studovat je s cílem navrhovat potřebná opatření. Členové zastupitelstva jsou povinni tak učinit do dne konání veřejného jednání.“

b/ článek V. Jednání zastupitelstva se doplňuje o další část textu v odstavci 7 takto: „ Pokud kterýkoliv člen zastupitelstva s předkládaným návrhem nesouhlasí, připraví a předloží vlastní formulaci jiného návrhu nebo protinávrhu s cílem zefektivnění jednání.“

Tyto doplňky předložit zastupitelům v podkladových materiálech s cílem jejich projednání a schválení.

 

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu realizovat náměty a návrhy z veřejného jednání zastupitelstva městyse tak, jak jsou navrženy v bodě 4,

-         členům rady předložit náměty na zpracování studií ve prospěch městyse pro Českou zemědělskou univerzitu do 21.9., radě je předložit k projednání,

-         starostovi městyse svolat schůzku odborníků za účelem řešení situace vtékající dešťové vody na pozemek p. č. 361 v k.ú. Městiště ve vlastnictví pana Hiriče, vyžádat si písemné stanovisko těchto stran,

-         starostovi městyse svolat schůzku zástupců jednotlivých domácností, kde tento závěr přednést. Stanovisko k situaci bude konečné,

-         starostovi městyse jednat s plzeňskou diecézí ohledně zhotovení té části projektové dokumentace, která bude zahrnovat opravu střechy, svodů dešťové vody a odvodnění kostela sv. Mikuláše,

-         starostovi městyse odpovědět panu Walzovi v souvislosti se stížností zaslanou PK týkající se porušení zákona o svobodném přístupu k informacím, odpověď zároveň připravit a zaslat na úřad PK,

-         starostovi městyse připravit zcela nový jednací řád zastupitelstva a výborů  pro nové volební období s cílem jeho doplnění tak, aby po věcné, obsahové i formální stránce nemohlo dojít k jeho obcházení. Termín do zahájení úvodního jednání zastupitelstva v novém volebním období,

-         členům rady připravit náměty do dokumentu Strategie a obnova městyse pro rok 2010. Tyto předložit na dalším jednání rady městyse dne 21.9.,

-         starostovi městyse připravit leták k oslovení občanů, podnikatelů a zastupitelů s cílem získat od nich návrhy do rozpočtu pro rok 2010. Termín: do 15.9.

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s postupem starosty městyse týkající se projednávání a schvalování konečné verze územního plánu městyse Dešenice. Územní plán bude projednán 26.10. v orgánech dotčené správy a dne 29.10. na veřejném jednání zastupitelstva městyse,

-          s postupem starosty na získání podkladů ohledně vytyčovacího návrhu v k.ú. Divišovice,

 

 

 

 

       V Dešenicích 7. září  2009.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ