USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 81 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 81

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 81

 

Usnesení  č. 81  z  jednání  rady  městyse  dne  10.8.  2009 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady,

-         informaci týkající se přerušení dodávky zemního plynu pro Dešenice a Milence dne 26.8. Občané budou informováni cestou veřejného rozhlasu a letáky vyvěšenými na úředních deskách,

-         informaci starosty městyse týkající se výsledků soutěže Vesnice roku 2009 v rámci PK, kdy Dešenice byly oceněny za vzornou koncepční přípravu projektů,

-         vypracovanou PD výstavby vodovodu pro obec Městiště ve výši 3,6 miliónu korun,

-         program setkání rodáků z Německa dne 5.9. v Dešenicích,

-         sdělení Nadace Partnerství týkající se žádosti o výsadbu stromů. Žádost byla přijata a předána k dalšímu zpracování,

-         došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 81. jednání rady městyse,

-         využití nabídky firmy Vozka na rekonstrukci veřejného osvětlení v Děpolticích v celkové částce 127 793,15 Kč,

-         zařazení k.ú. Děpoltice k provedení komplexních pozemkových úprav v roce 2009,

-         uhrazení částky ve výši 57 103,23 v rámci předfinancování režijních výdajů v rámci MAS Ekoregion Úhlava,o.s.,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         tajemnici úřadu připravit po administrativní stránce podklady pro pokácení smrku na základě žádosti paní A. Houdkové a V. Houdkové v k.ú. Dešenice,

-         starostovi městyse připravit podklady s cílem využití části peněz z programu LEADER na opravu kostela sv. Mikuláše v Dešenicích do částky 800 000 Kč, podkladové materiály konzultovat s plzeňskou diecézí,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s záměrem prodeje části pozemků v k.ú. Divišovice s tím, že nesouhlasí s prodejem části lesního porostu,

-         s přípravou žádostí v rámci Nadace VIA, kam budou zařazeny záměry vybudování zázemí hřiště v Děpolticích, mokřadu Dešenice a parkoviště TJ Start Dešenice,

 

       V Dešenicích 10. srpna 2009.

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ