USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 80 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 80

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 80

 

Usnesení  č. 80  z  jednání  rady  městyse  dne  3.8.  2009 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady,

-         informaci týkající se škod způsobených přívalovými dešti v závěru měsíce června a počátkem července 2009,

-         další informace týkající se zhodnocení pouťových oslav městyse,

-         informace týkající se využití grantových programů Nadace VIA, Strom života, ROP a granty SFŽP,

-         informaci týkající se kontroly VZP,

-         informaci týkající se zahájení jednání ohledně možné realizace pivovaru v Dešenicích,

-         informaci týkající se kontroly firmou Elektrowin,

-         program setkání rodáků a program nohejbalového turnaje v Děpolticích,

-         došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 80. jednání rady městyse,

-         využití dotace PK ve výši 130 000 korun v tomto pořadí: a/ vyspravení místní komunikace 31 c pod hrází v Milencích v délce cca 400 m, b/ vyspravení cesty v Datelově č. 42/43, c/ vyspravení cesty v Městišti (26 c nebo 25 c),

-         uhrazení faktur panu Boučkovi za truhlářské práce,

-         prodej kalendáře „Města a obce ČR Západních Čech“ za 80 Kč,

-         obsah veřejného jednání ZM a termín konání, který byl stanoven na 27.8.2009 do Dešenic,

-         postup starosty a tajemnice v souvislosti s dopracováním zakázky výměny oken v Děpolticích,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse jednat s firmou Vodospol ohledně osazení vodoměru do společných prostor domu 153,

-         tajemnici a starostovi městyse registrovat přístřešek v Děpolticích do majetku městyse,

-         starostovi městyse jednat se SUS ohledně vyčištění příkopů a osazení patníků u místních komunikací,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s realizací investiční akce „Děpoltice – NN, kNN“ s tím, že povrchy budou uvedeny do původního stavu,

-         s vyvěšením záměru odprodat některé pozemky vyplývající z kupní smlouvy č. 1001940903 od PF,

-         s vyvěšením záměru odprodeje části pozemku 673/1 v k.ú. Divišovice,

-         s provedením výběrového řízení dne 21.8. nebo 24.8. za účelem obsazení funkce v kuchyni MŠ a ZŠ Dešenice,

-         s uhrazením elektrické energie odebírané ve společných prostorách domu č.p. 153 slečnou Denkovou od 11/2008 do současnosti,

-         s žádostí o změnu územního plánu předloženou p. Markem s tím, že rada doporučuje žádost realizovat po schválení územního plánu. Starosta žadatele vyrozumí písemně.

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         pořízení nové ortofotomapy nabízené PK,

 

       V Dešenicích 3. srpna 2009.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ