USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 79 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 79

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 79

 

Usnesení  č. 79  z  jednání  rady  městyse  dne  13.7.  2009 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se závěrů zasedání Euroregionu Šumava,

-         studii K. Krůse na řešení situace ohledně odvodnění cesty v Městišti mezi domy p. Walze a Šroubka, uložila starostovi přizvat odborníky na veřejné jednání zastupitelstva v srpnu tohoto roku,

-         vzala na vědomí škody na lesních cestách Lesů městyse Dešenice, pověřila starostu jejich nahlášením na nadřízené orgány,

-         informace starosty týkající se jednotlivých projednávaných bodů,

-         došlou poštu a další informace starosty,

-         termín vyhlášení vítězů soutěže Vesnice roku 2009 - dne 7. srpna v městysi Zvíkovec na Rokycansku, vyhlášení se zúčastní starosta a tajemnice úřadu,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 79. jednání rady městyse,

-         organizační zajištění III. pouťových oslav městysů Dešenice – Lam a obce Arnschwang,

-         uhrazení členského příspěvku ve výši 3 Kč/1 obyvatel Euroregionu Šumava,

-         koupi pozemku p.č. KN 1675 v k.ú. Dešenice s tím, že starosta byl pověřen podepsáním smluv a vyřízením záležitosti s PF,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         tajemnici úřadu vypracovat charakteristiku na manžele Němcovi v Milencích,

-         starostovi městyse připravit návrhy na řešení svozů nebezpečného odpadu v rámci městyse pro příští léta,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s postupem starosty v souvislosti s upřesněním jednacího řádu městyse týkajícího se skutečnosti, kdy člen zastupitelstva odmítá hlasovat a podílet se na spolupráci, textová část bude starostou předložena nejpozději do konce měsíce října,

-         s vyhlášením výběrového řízení na obsazení pomocné síly v jídelně  ZŠ a MŠ Dešenice,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         uhrazení 2000 korun projektantovi panu Mrázkovi jako náhradu za cestovné,

-         nákup publikace Požární bezpečnost a evakkuace,

-         uhrazení 1 900 korun za novou prezentaci na webových stránkách,

 

 V Dešenicích 13. července 2009.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ