USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 78 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 78

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 78

 

Usnesení  č. 78  z  jednání  rady  městyse  dne  1.7.  2009 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady městyse včetně přijetí opatření ke kontrole všech usnesení přijatých RM od počátku volebního období s tím, že kontrolní výbor bude o rozhodnutí písemně vyrozuměn,

-         informace starosty týkající se jednotlivých projednávaných bodů,

-         došlou poštu a další informace starosty,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 78. jednání rady městyse,

-         postup realizace připomínek vznesených na veřejném jednání zastupitelstva městyse tak jak jsou uvedeny v bodě 3.  jednání rady,

-         realizaci umístění zrcadel, dopravního značení a květináče firmou Značky Plzeň, s.r.o. do výše cca 25 000 Kč,

-         smlouvu s JUDr. Šímou týkající se finančního daru městysi, pověřila starostu a tajemnici administrativním vypořádáním,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse účastnit se kolaudačního řízení stavby v Milencích dne 2.7.2009 s tím, že o celkovém řízení bude podána informace na dalším jednání,

-         starostovi městyse písemně informovat slečnu Denkovou pro neoprávněné užívání pračky v sušárně, která je společným prostorem všech nájemníků z důvodů odběru elektrické energie a vody.

-          

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s projednáním nabídky J. Korbela na vybudování pivovaru v Dešenicích. Starosta městyse byl pověřen jednáním a předložením základních faktů o pozemku a stavbě, kde by mohl být pivovar vybudován. Zároveň byl starosta pověřen projednáním celého záměru s právním zástupcem městyse,

-         s užitím prostranství firmě Zdravotní pojišťovna MEDIA za účelem seznámení s programem,

-         s realizací půdní vestavby obecního domu v Divišovicích s tím, že rozpočtová změna bude předložena na veřejném jednání ZM,

-         se stanoviskem týkajícím se pozemku st. 71 v k.ú. Dešenice v souvislosti s vydáním nemovitosti žadatelkám H. Střeštíkové a H. Nové,

-         s pronájmem pozemků v k.ú. Milence, p.č. 490, 489/1, 491, 493, 494, 492, 489/4 ve výši 1.- Kč ročně, na dobu neurčitou SK Norton Milence s tím, že smlouva bude připravena cestou právního zástupce městyse,

-         s proplacením nákladů na vyčištění rybníka v Děpolticích SDH s tím, že vyúčtování předloží pan Barák,

-         s zakoupením  sporáku pro byt pana Vaníčka, BH 153 v Dešenicích

-         s prodloužením pracovní smlouvy lesního pana Jílka do konce roku 2009,

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         zamítla nákup informační tabule v celkové ceně 23 500 Kč + cestovné firmě TSE, s.r.o,

-         zamítla proplacení faktury a realizaci záměru namontování fotorelé od firmy ASPON,

-          

 

 V Dešenicích 1. července 2009.

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ