USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 77 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 77

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 77

 

Usnesení  č. 77  z  jednání  rady  městyse  dne  15.6.  2009 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady městyse,

-         informace starosty týkající se jednotlivých projednávaných bodů,

-         zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008,

-         došlou poštu a další informace starosty,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 77. jednání rady městyse,

-         změnu č. 2 OZV O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce týkající se navýšení titulu 05 z původních 50 000 Kč na 120 000 Kč a doporučila změnu projednat na veřejném jednání ZM, podklady připraví starosta městyse,

-         obsah zadávacího řízení na rekonstrukci lesní cesty Hraniční, termín vyhlášení od 1.7. do 30.9., obsah zadávacího řízení zaslat firmám Silnice Klatovy, a.s., LS, s.r.o. a Inwesttel Klatovy, zadávací řízení vyvěsit na internet,

-         svolání veřejného jednání ZM na 25.6. od 18.00 v KD Milence s obsahem uvedeným v zápise,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse do 19.6. převzít stavbu v Milencích včetně zápisu s  odstraněním nedostatků uvedených v zápise a stavebním deníku. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny firmě SILNICE NEPOMUK, s.r.o., počítat od 16.6. penále dle SOD, o převzetí stavby  informovat ing. Rubášovou s cílem vyvolat kolaudační řízení a předat jí příslušné doklady,

-         K. Maršíkovi připravit zprávu o hospodaření v lesích městyse, připravit mapové podklady umístění závor v lesích městyse,

-         starostovi městyse oslovit místní podnikatele se zjištěním cenové nabídky na zhotovení 3 ks závor pro lesy městyse,

-         starostovi městyse připravit podklady pro zastupitele týkající se projednání a schválení závěrečného účtu městyse,

-         starostovi městyse připravit konkrétní opatření k zefektivnění funkčnosti vnitřního kontrolního systému,

-         starostovi městyse připravit podklady pro zastupitele týkající se žádosti o úpravu hranic CHKOŠ,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu řešit vzniklou situaci v pohostinství Dešenice v souvislosti s odpojením plynu,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s projednáním žádostí pěti žadatelů (Vereš, Habada, Boučková, Halasová, Mádrová) z fondu rozvoje bydlení v celkové alokované částce 340 000 Kč a postoupit je na veřejné jednání ZM, podklady připraví starosta městyse,

-         s žádostí o úpravu hranic CHKOŠ v rámci městyse, předanou jako podklad pro jednání člena rady PK ing. Smutného s ministrem životního prostředí,

-         se smlouvou mezi CTS corp., s.r.o. a městysem Dešenice týkající se podání žádosti na rekonstrukci mostu na místní komunikaci 31 c v Milencích,

-         s podkladovými smluvními materiály týkající se převodu kostela sv. Mikuláše v Dešenicích a hřbitova v Dešenicích na městys Dešenice, starosta městyse byl pověřen přípravou podkladů pro zastupitele na veřejné jednání,

-         se záměrem prodeje parcel p.č. 1532/1 a 1528/1 v k.ú. Dešenice s tím, že záměr bude umístěn na úřední desce,

-         s postupem řešení žádosti v případě prodeje pozemku p.č. 11 v k.ú. Milence,

-         se záměrem vyjádření souhlasu ZM s realizací projektu fotovoltaické elektrárny, starosta městyse byl pověřen přípravou podkladů pro zastupitele,

-         s postupem prací při zpracování PD revitalizace návsi městyse včetně zpracování žádosti o dotaci,

-         se zakoupením úřední desky městyse pro část Milence a zhotovení plakátovací plochy pro obec Milence,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         nákup počítače a tiskárny pro správce lesů s tím, že tento záměr není v rozpočtu pro rok 2009, doporučuje realizovat nákup v roce 2010,

-         úhradu faktury za opravy plynových sporáků v pohostinství Milence.

 

 

 V Dešenicích 15. června 2009.

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ