USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 76 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 76

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 76

 

Usnesení  č. 76  z  jednání  rady  městyse  dne  1.6.  2009 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady městyse,

-         informace starosty týkající se jednotlivých projednávaných bodů,

-         přidělení dotace na rekonstrukci lesní cesty Hraniční,

-         došlou poštu a další informace starosty,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 76. jednání rady městyse,

-         navýšení zálohy za užívání KD Milence ve výši 5000 Kč s tím, že 2500 Kč budou vráceny v případě, že sál bude uveden do původního stavu a uklizen,

-         částku cca 10 000 Kč na vybudování horské vpusti na lesní cestě v k.ú. Městiště,

-         výběrovou komisy pro zhotovení lesní cesty Hraniční ve složení Bc. Boučková, K. Vaith, J. Šroubek, S. Kindlman a V. Pytel,

-         smluvní cenu za zpracování PD včetně stavebního povolení na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště ve výši 46 958 Kč,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse připravit přihlášku do soutěže II. ročníku Obec přátelská rodině, tajemnice úřadu v termínu do 31.7.09 přihlášku odešle, starosta bude o soutěži informovat cestou zpravodaje a na veřejném jednání ZM,

-         starostovi městyse připravit postup prací zajišťujících svedení vody na lesní cestě mezi RD p. Šroubka a Walze v k. ú. Městiště, úpravy svodů vody a vyčištění příkopu a vpustě vedle komunikace ve směru do Divišovic,

-         starostovi městyse připravit výběrové řízení na zhotovení rekonstrukce lesní cesty Hraniční s termínem od 1.7. do 30.9. včetně stanovení kriterií pro hodnocení,

-         starostovi městyse ve spolupráci s tajemnicí úřadu předložit žádost o dotaci na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s žádostí  SK Norton Milence na pronájem parcel v k.ú. Milence s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce. Konečný pronájem pozemků projedná zastupitelstvo městyse v závěru měsíce na veřejném jednání,

-         s postupem starosty městyse týkající dokončovacích prací stavby mimoúrovňových zastávek v Milencích,

-         souhlas s používáním služebního vozidla pro soukromé účely (dočasně pro cesty Dešenice – Nýrsko a zpět) starostou městyse s tím, že cesty budou úřadem městyse řádně vyúčtovány.

 

 

 

 V Dešenicích 1. června 2009.

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ