USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 75 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 75

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 75

 

Usnesení  č. 75  z  jednání  rady  městyse  dne  18.5.  2009 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty týkající se plnění usnesení z minulého jednání rady městyse,

-         informace starosty týkající se jednotlivých projednávaných bodů,

-         přidělení dotace na ekologické projekty ve výši 100 000 Kč z KÚ PK,

-         přidělení dotace ve výši 3 603 EUR na III. pouťové oslavy městysů,

-         došlou poštu a další informace starosty,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 75. jednání rady městyse,

-         navýšení zálohy za užívání KD Milence ve výši 3000 Kč s tím, že 2000 Kč budou vráceny v případě, že sál bude uveden do původního stavu a uklizen, starosta městyse byl pověřen zjištěním cen za úklid profesionální úklidovou firmou,

 

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse nechat vypracovat odborný odhad silážní jímky za účelem jejího odkoupení a využití pro silážování, zjištěním informací týkajících se možného podání žádosti na likvidaci bioodpadu formou dotace a předložením organizačního zajištění provozu komposterny,

-         starostovi městyse jednat s panem Zachem ohledně odkoupení bývalého objektu SDH za 50 000 Kč + poplatek za zhotovení odborného odhadu + poplatek za převod nemovitosti,

-         starostovi městyse a J. Verešovi nechat posoudit PD na revitalizaci návsi odborníkovi ( pan Žufan),

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s žádostí pana Šroubka na odkoupení části pozemku 523/1 o výměře cca 53 m2 s tím, že záměr vyvěsí tajemnice úřadu na úřední desce a připraví podklady pro veřejné jednání ZM,

-         s dalším jednáním se zástupci zhotovitele stavby v Milencích s cílem je upozornit na některé nedostatky vyplývají z fyzické realizace stavby a nedostatky v cenách vyplývajících z dodatku č. 1 SOD,

-          se smlouvou mandátní na „Odkanalizování…“ II. etapa,

 

  1. Rada městyse vyjádřila nesouhlas:

-         s předloženým návrhem PD a rozpočtem za účelem provedení půdní vestavby objektu městyse v Divišovicích s tím, že návrh bude přepracován a předložen k projednání dne 1.6.,

 

 V Dešenicích 18. května 2009.

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ