USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 73 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 73

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 73

 

Usnesení  č. 73  z  jednání  rady  městyse  dne  20.4.  2009 v Dešenicích do 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty týkající se plnění usnesení z minulého jednání rady městyse,

-         informace starosty týkající se jednotlivých projednávaných bodů,

-         došlou poštu a další informace starosty,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 73. jednání rady městyse,

-         doplněk č. 1 k SOD s firmou INGEM týkající se dopracování PD včetně stavebního povolení stavby Revitalizace návsi městyse a rekonstrukce KD Dešenice s tím, že firma dá k dispozici měsíc před tímto termín položkový rozpočet (rozpočet celé stavby),

-         firmu M. Koutek za účelem zhotovení opěrné zdi hřbitova v Děpolticích, který jako jediný předložil cenovou nabídku,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse jednat s ředitelem PÚ v Klatovech ing. Webrem za účelem dokončení KPÚ v rámci městyse s termínem do konce dubna 2009,

-         členům rady připravit si náměty a návrhy k dešenické pouti na příští jednání rady dne 4. května,

-         starostovi městyse získat záměr pana Zacha na využití objektu bývalé hasičárny, získat předběžnou kalkulaci možného odhadu od pana Řeřichy, připravit podklady pro veřejné jednání ZM na odprodej projektu,

-         starostovi městyse připravit informaci pro občany týkající se využití bioodpadů, připravit dopis panu Šímovi s cílem odkoupit nebo převést bývalou silážní jámu na městys za účelem využití kompostování, zjistit možnost využití dotace na kompostování,

-         připravit podmínky zhotovení a smlouvu s panem M. Koutkem za účelem zhotovení opravy zdi hřbitova v Děpolticích, po administrativní stránce záležitost vyřídit s úřadem PK,

-         tajemnici úřadu vyvěšením záměru odprodeje pozemků v k.ú. Milence, Datelov a Oldřichovice u Děpoltic,

-         starostovi městyse připravit podklady pro zastupitele týkající se převodu pozemku a objektu TJ START Dešenice na městys, 

-         starostovi městyse jednat s firmami ohledně přípravy a podání žádosti na rekonstrukci mostu v Milencích pod hrází,

-         starostovi městyse připravit písemné vyjádření k povolení možného parkování nákladních vozidel firmy V. Anděl v prostorách u L. Stuibera, přičemž ve vyjádření přesně specifikovat podmínky a místo užívání parkování,

-         starostovi městyse jednat s právním zástupcem ohledně požadavku paní Zahradníčkové,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s návrhem podání žádostí o výsadbu nových dřevin ze dvou dotačních titulů z Nadace partnerství (20 000 Kč a 100 000 Kč), pověřila starostu a tajemnici úřadu přípravou žádostí a jejich odesláním ve stanoveném termínu,

-          

 

  1. Rada městyse vyjádřila nesouhlas:

-         s využitím firmy týkající se nabídky na zpracování a aktualizaci programu rozvoje venkova městyse,

 

 

 V Dešenicích 20. dubna 2009.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ