USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 72 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 72

Usnesení rady městyse č. 72

 

Usnesení  č. 72  z  jednání  rady  městyse  dne  30. 3.  2009 v Dešenicích do 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady městyse,

-         informace starosty týkající se jednotlivých projednávaných bodů,

-         došlou poštu a další informace starosty,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 72. jednání rady městyse, rozšířený o poradu zastupitelů k bodu dva,

-         nabídku firmy MK, s.r.o., s nabídkou zhotovení kalendářů na příští rok a prezentace městyse v něm včetně odběru min. 50 ks á 75 Kč včetně DPH s tím, že pověřila starostu jednáním s firmou a možností prezentace dalších obcí městyse se sníženým odběrem počtu kalendářů,

-         Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na investiční akci „Děpoltice, Oliberius, č.p. 11 – NN“ č. IV-12-0003937/2 a č. IV-12-0003937/10.

 

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse ve spolupráci se zhotovitelem stavby vytypovat a vyčíslit vady projektu stavby v Milencích s tím, že finanční náhrada bude upratňována po zhotoviteli projektové dokumentace,

-         starostovi městyse projednat následující den tyto skutečnosti a další nedostatky s projektantem panem Mrázkem za přítomnosti zhotovitele stavby a učinit o tom záznam do stavebního deníku,

-         starostovi městyse podat o řešení celé situace zprávu na nejbližším jednání rady a zastupitelstva městyse,

-         starostovi městyse jednat s ing. Caltou, zhotovitelem PD na rekonstrukci tvrze s tím cílem, provést projektovou změnu ve vytápění tvrze štěpkou,

-         LS a lesnímu zjistit možnosti odběrů štěpky, cenové relace, a všechny okolnosti týkající se výroby této dřevní hmoty a jejího využití do konce měsíce května,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s návrhem III. pouťových oslav městyse s tím, že starosta byl pověřen přípravou a podáním žádosti o dotaci, oslovením možných sponzorů, kteří by mohli přispět k obohacení obsahu oslav,

-         s organizačním zajištěním sběru starého železa a svozu VOK v měsíci dubnu s tím, že hlavní tíhu ponesou SDH v jednotlivých obcích. Starosta městyse připraví rozhlasovou relaci a plakát pro vyrozumění občanů,

 

  1. Rada městyse vyjádřila nesouhlas:

-         s nabídkou pana Jaroslava Tomana na pokácení dřevin v prostorách hřbitova

 

 

 V Dešenicích 17. března 2009.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ