USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 11 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 11

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 11

Usnesení  č. 11 z jednání rady městyse dne 12. března 2007.

 

Rada městyse se sešla v úvodu jednání v Děpolticích a Žízněticích z důvodu seznámení se se situací a objektivního rozhodnutí při dalším řešení situací.

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse zjistit možnost přidělení finanční dotace na zhotovení dvou bytových jednotek v bývalé faře v Děpolticích, předložit rozpočet na zhotovení střechy na témže objektu do 19. 3. 2007

-         S. Kindlmanovi a M. Barákovi předložit rozpočty na zhotovení střechy v Děpolticích od dalších zájemců do 16. března

-         starostovi městyse vyjádřit se písemně k stížnosti paní Renaty Černé v Žízněticích a promluvit s p. Janem Denkem, bytem Dešenice o situaci a stavu přístupových cest v Žízněticích

-         starostovi městyse stanovit termíny svozů velkoobjemových kontejnerů  ze všech částí městyse v závěru měsíce dubna, uvědomit o tom včas občany cestou letáků a Dešenického zpravodaje

-         starostovi městyse sdělit výsledek jednání rady ohledně pozemků v bývalém areálu statku v Dešenicích podnikatelům Markovi, Boublíkovi a Jílkovi s tím, že jmenovaní předloží písemně své návrhy a požadavky, nechají si na vlastní náklady zhotovit geometrický plán při jehož výměře bude přítomen starosta městyse

-         členům rady a H. Boučkové předložit návrh na obsazení funkce kronikáře městyse

-         ostatním členům rady městyse předložit návrhy do územního plánu nejpozději dne 19. března 2007

-         starostovi městyse připravit novelizaci vyhlášky týkající se volného pobíhání psů, připravit článek pro zpravodaj a seznámit veřejnost s možnými postihy za porušování vyhlášky

-         starostovi městyse projednat se zástupci firmy Vodospol možnou kalkulaci nákladů na vyhotovení přípojek a vodoměrů, řešit připojení pana Hyndráka a Veinara v Milencích na vodovodní řad, což mělo být provedeno dle schválené dokumentace v roce 2004

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty o výsledcích jednání s JUDr. Netrvalem v souvislosti s žalobou podanou na R. Tatára, informaci o požadavku na uhrazení 60 000 korun Vlastivědnému muzeu v Klatovech v souvislosti s archeologickým průzkumem akce odkanalizování obcí Dešenice a Milence, informaci o dalším postupu v souvislosti s likvidací objektu č.p. 20 v Děpolticích a sdělení týkající se vypracování domovního řádu pro obecní byty

-         plány kontrolního a finančního výboru s tím, že je doporučila dopracovat, zpřesnit a předložit ke schválení na veřejném zasedání dne 5. dubna 2007

-         informaci o počtu odběratelů vody a paušálních odběratelů, kterých je 61; skutečnost, že v příštím roce může dojít k zvýšení ceny vodného z důvodu zhotovení nových přípojek na těch částech řadu, za které odpovídá městys

 

 

 

 

  1. Rada městyse schválila:

-         dodatek smlouvy č. 2 s firmou KS Kontejner s.r.o. se sídlem Dešenice 47 o prodloužení pronájmu nebytových prostor – 2 garáží v objektu bývalé hasičské zbrojnice bez č.p. situovaném na st.p.č. 88 v k.ú. Dešenice.. Bylo rozhodnuto smlouvu prodloužit na neurčito.

-         termín přistavení VOK k likvidaci eternitu z objektu bývalé stodoly u pohostinství v Dešenicích na 17.3. 2007 s tím, že podrobnosti projedná s panem Zachem starosta městyse

-         přidělení bytu v domě čp. 153 v Dešenicích po p. Karlovské panu Václavu Bečvářovi, bytem Dešenice 69 za podmínek stanovených městysem

-         první termín projednávání návrhů pro územní plán dne 19. března po skončení jednání rady městyse

-         vyvěsit  záměr odprodeje části pozemků p.č. 489/1 v k.ú. Milence M. Jakubcovi, p.č. 1640/2 v k.ú. Dešenice F. Pytlovi a 1571/2 v k.ú. Dešenice J. Burešovi na úřední a internetové desce

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s požadavkem p.L. Smoláka, bytem Žlutická 62, Plzeň, který má zájem postavit dům penzion na pozemku p.č. 42/3 v k.ú. Milence /vlastník p. Paleček/, rada proti záměru nic nenamítá

-         s pokácením náletových dřevin na pozemcích č. 79 a 102 v Dešenicích – Kuncích firmou M.R.A.,s.r.o., do 31. března 2007, povolení vystaví H. Boučková

-         se smlouvou mezi sportovními kluby SK Norton Milence a SK Grainer o pronájmu sportoviště – fotbalového hřiště situovaného na pozemku p.č. 478/1 v k.ú. Milence

 

 

 

 

V Dešenicích 15. března 2007.

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ