USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 70 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 70

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 70

 

Usnesení  č. 70 z  jednání  rady  městyse  dne  2. 3.  2009 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady městyse,

-         organizační zajištění oslav svátku žen včetně uzavření smlouvy s firmou DOREMI,

-         dopis s žádostí pana V. Šípka,

-         došlou poštu a další informace starosty a místostarosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 70. jednání rady městyse,

-         postup starosty městyse v souvislosti s uzavřením mostu v Milencích na komunikaci 31 c včetně podání žádosti o finanční příspěvek za účelem pronájmu dopravního značení od KÚ PK ve výši 50 000 Kč,

-         odměnu lesního odborného hospodáře: stabilní odměna ve výši 300,-- Kč/ha/rok, a pohyblivá odměna z hrubého zisku z hospodaření ve výši 20% vyplácená 2x do roka.

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse připravit vytýkací dopisy nájemníkům těch bytů, na které byly podány stížnosti pro nadměrnou hlučnost po 22té hodině s upozorněním, že bude-li se situace opakovat, nebude ze strany ÚM nájemní smlouva prodloužena, dále připravit dopisy dlužníkům nájemného pro porušování domovního řádu s tím, že si jmenovaní uzavřou s úřadem městyse splátkový kalendář a pokud nebude nájemné uhrazeno ve stanovené době, nebude s nimi opět prodloužena nájemní smlouva, a dále připravit dopisy těm majitelům psů, kteří vědomě porušují OZV č. 1 s upozorněním, že je při opakované situaci čeká postih v podobě správního řízení,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu připravit písemnou odpověď panu V. Šípkovi v souvislosti s jeho žádostí na zpřístupnění pozemku k jeho chatě na pozemku v k.ú. 1373/6,

-         starostovi městyse zajistit účast na zahájení územního a stavebního řízení dne 26.3.09 v Dešenicích za účelem zasítění pozemků pro zástavbu RD,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s  zhotovením čekárny pro stavbu autobusových zastávek v Milencích vzoru AZ/02 od firmy Dřevovýroba František Smitka s tím, že SILNICE Nepomuk předloží nabídkovou cenu,

-         a postupem starosty v souvislosti s rozpočtovými změnami na stavbě autobusových zastávek v Milencích s tím, že starosta městyse vyvolá schůzku s firmou SILNICE Nepomuk dne 4.3.2009 k prošetření nabídkové ceny a na základě veřejného jednání ZM,

-         s podpisem smlouvy o převodu vlastnictví majetku ČR s HZS PK,

-         s dohodou o okleštění stromoví a ostatních porostů na pozemku p.č. 1031 v Milencích,

-         s pokácením dřevin mimo les J. Neumayerovi v k.ú. Milence s tím, že tajemnice úřadu připravi po administrativní stránce potřebné podklady,

-         s žádostmi J. Šetlíka a S. Kindlmana zařadit do ÚP parcely č.1176 a 149 v k.ú. Dešenice za účelem výstavby RD a vytvoření lehké průmyslové zóny,

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         žádost fotbalového klubu Nýrsko zastoupeného panem Vlčkem na finanční příspěvek za účelem přípravy mladých fotbalistů a doporučila se obrátit s žádostí na Město Nýrsko,

 

 

 V Dešenicích 2. března 2009.

 

 

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ