USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 68 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 68

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 68

 

 

Usnesení  č. 68 z  jednání  rady  městyse  dne  2. 2.  2009 v Dešenicích do 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty týkající se Ocenění nemovitostí č. 106/2008 z 1. 11. 2008 ze strany PF ČR, a sdělení stanoviska k ocenění nemovitostí z 2.2. 2009 připravené starostou městyse,

-         zprávu o bezpečností situaci a kriminalitě ve služebním obvodu P ČR OO Nýrsko za rok 2008,

-         informace starosty městyse z jednání a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 68. jednání rady městyse,

-         schválila žádosti F. Straky, D. Riedlové a D. Kratejla týkající se pokácení dřevin s tím že administrativně celou záležitost vyřídí tajemnice úřadu. Žádost pánů Hanuse M. a K.  akceptovat až po předložení řádných podkladů,

-         termín příštího jednání rady na den 18.2. (místo 16.2,) z důvodu služební cesty starosty městyse v Bruselu,

-     Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – zajištění, strpení umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 111/3 v k.ú. Milence a pozemku p.č. 40/2 v k.ú. Milence.

 

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse připravit článek do DZ č. 2/2009 s informací o omezení provozu mostu pod hrází, který je v havarijním stavu. Tuto informaci projednat se starostou města Nýrska Ing. Miroslavem Rubášem a právním zástupcem městyse JUDr. Netrvalem,

-         starostovi městyse svolat schůzku zájemců o pozemky v k.ú. Dešenice a informovat je o stavu ocenění pozemků a jejich připravenosti k odprodeji, zjistit zároveň zda zájem o koupi parcel nadále trvá,

-         starostovi městyse konzultovat s PF na základě sdělení stanoviska k ocenění nemovitostí postup dalšího úplatného a bezúplatného převodu vybraných pozemků na městys,

-         tajemnici úřadu a starostovi městyse řešit formy odměňování OLH v dalším období,

-         starostovi městyse připravit, dne 5.2.2009 v Plzni  konzultovat a nechat zhotovit informační panel stavby v Milencích v rámci ROP,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu hledat vhodný dotační program na rekonstrukci mostu pod hrází nacházející se v k.ú. Milence,

-         tajemnici úřadu řešit vypracování údajů Statistického výkazu VH 8b-01 za rok 2008 s dotčeným úřadem, případně firmou Vodospol, která vodovod provozuje,

-         starostovi městyse řešit převod historického majetku v rámci bývalého statku na městys a projednat další postup řešení žádosti J. Marka na pronájem pozemků v okolí výrobní haly,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s podáním žádostí o KPÚ za k.ú. Milence, k.ú. Žíznětice a k.ú. Oldřichovice u Děpoltic do 20. února 2009,  zajistí starosta městyse,

-         s postupem rady týkající se řešení KPÚ v k.ú. Dešenice a podat o tom na příštím jednání rady informaci,

-         s podáním žádostí z POV PK vyplývají ze zápisu v bodě č. 5, pokračovat v přípravě a podání těch žádostí, které jsou vybrány k zpracování,

-         vyjádřila souhlasné stanovisko k žádosti firmy REALsen, s.r.o. týkající se možné výstavby rodinného sídla o zastavěné ploše cca 700 m2. Uložila starostovi městyse se k žádosti písemně vyjádřit,

-         se zajištěním příspěvku do tomboly SDH Dešenice, zajistí S. Kindlman,

-         s postupem rady týkající se zajištění oslav 150. výročí sboru hasičů v německém Arnschwangu s tím, že dohovor provedou starosta a místostarosta městyse,

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         nabídku firmy Brunát týkající se pokácení dřevin na hřbitově s tím, že starosta firmu písemně o rozhodnutí vyrozumí.

 

 

V Dešenicích 2. února 2009.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ