USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 10 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY  MĚSTYSE Č. 10

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 10

Usnesení  č. 10 z jednání rady městyse dne 26.2.2007

 

1.      Rada městyse doporučuje:

 

-          přijmout konečnou úpravu návrhů žádostí o účelové dotace na PK a v daných termínech je odeslat

-          jedná se o účelovou dotaci na vytvoření mokřadu s plánovanými náklady ve výši 150 000 korun a dotací ve výši 100 000 korun – odeslat nejpozději 26.2.2007

-          účelová dotace na 3. ročník memoriálu J. Staňka s plánovanými náklady ve výši 80 000 Kč a dotací ve výši 40 000 Kč – odeslat nejpozději 28.2.2007

-          účelová dotace na rekonstrukci podlahy KD Milence s celkovými náklady 760 000 korun a dotací 350 000 korun – odeslat nejpozději 28.2.2007.

 

2.      Rada městyse ukládá:

 

-          starostovi městyse ve spolupráci s právním zástupcem městyse JUDr. Netrvalem připravit dopis šesti žijícím sourozencům po p. Harmáčkovi z Děpoltic, které vyzvat k zajištění nebo likvidaci nemovitosti čp. 20 v Děpolticích

 

 

3.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-          informaci starosty městyse o závěrech 1. kontrolního dne na stavbě odkanalizování s tím, že je nutné se zástupcem zhotovitele řešit otázku neoznámení zahájení prací v souvislosti s archeologickým dozorem. Celou záležitostí i smluvními otázkami pověřuje rada městyse starostu městyse

-          informaci o příslib f Provod k zhotovení projektové dokumentace těch částí městyse, které v současné dokumentaci nejsou zapracovány /území v okolí Zemanky, území v okolí rybníku p. Hořáka, území v okolí bydliště pana Řehoře/

-          informaci starosty městyse o připravenosti navštívit všechny domácnosti v k.ú. Milence, kdy byl vyhotoven plán nemovitostí a připravena tzv. Prohlášení za účelem svolení vypracovat projektovou dokumentaci f. Provod

-          požadavek ing. Malé k možnosti navštívení domácností dne 2.3. 2007 za účelem připojení se ke kanalizaci, přičemž upozornění pro domácnosti připraví starosta městyse

 

 

4.      Rada městyse schválila:

 

-          uhrazení finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2007 v rámci PK ve výši 40 920.- Kč

-    Smlouvu o výpůjčce a Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě pro projekt  

      Internetizace knihoven zaslané Plzeňským krajem.

 

 

 

V Dešenicích dne 26.2. 2007.

 

 

 

 

  ………………………………….                          ………………………………

              Stanislav Kindlman                                         RSDr. Jan Rejfek

                  místostarosta                                                 starosta městyse

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ