USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 66 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 66

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 66

 

Usnesení  č. 66 z  jednání  rady  městyse  dne  6. 1.  2009 v Dešenicích do 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady městyse,

-         žádost zastupitele a člena rady M. Raišla ohledně vzdání se mandátu,

-         informaci týkající se kolaudačního řízení I. etapy odkanalizování,

-         informaci starosty týkající se možnosti podání žádostí z POV PK,

-         sdělení firmy EKOKOM týkající se změn v sazbách odměn,

-         sdělení KÚ PK týkající se propočtových ukazatelů městyse,

-         došlou poštu a další informace starosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 66. jednání rady městyse,

-         uhrazení částky 1 450 Kč za materiál a práce při opravě bytu pana Presla, byt 2/125 v Dešenicích,

-         částku 5 000 Kč za fakturaci prací při zhotovení šaten panu Dvořákovi,

-         částku ve výši 43 296 Kč na výměnu oken v restauraci Milence,

        

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu připravit po administrativní stránce doplnění zastupitelstva městyse a rady městyse,

-         starostovi a tajemnici úřadu připravit podklady pro administrativní vyřízení pozemků dotčených stavbou a neuvedených v stavebním povolení, GP 382/1 v k.ú. Stará Lhota – vlastník JUDr. Šíma – připravit smlouvu, 374/3 v k.ú. Stará Lhota není napsán na LV, 572/5 v k.ú. Milence, vlastník pan Stuiber, doplnit pozemek do smlouvy,

-         tajemnici úřadu zpracovat Ohlášení údajů pro vodní bilanci za rok 2008 do 31. 1.

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu připravit podklady ohledně možného převedení pozemků ppč. 232/5 a 234/2 v k.ú. Děpoltice do vlastnictví městyse,

-         tajemnici úřadu zpracovat dotazník firmy EKOKOM a odeslat jej do konce února 2009,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s žádostí H. Cioska o odkoupení pozemku a doporučila jej předložit Pozemkovému fondu v Klatovech,

-         s předloženou Smlouvou mezi ČEZ a městysem týkající se realizace přeložky v Milencích – stavba autobusových zastávek,

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         nabídku firmy Evropské vydavatelství na odběr Krajských a Evropských novin,

-         nabídku firmy Regionservis týkající se finančních analýz.

 

V Dešenicích 6. ledna 2009.

 

                  v.r.                                                                                             v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ