USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 65 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 65

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 65

 

Usnesení  č. 65 z  jednání  rady  městyse  dne  22. 12.  2008 v Dešenicích do 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady,

-         písemné podklady lesního správce pro poptávkové řízení na provádění služeb v lesích městyse Dešenice v roce 2009, zároveň správci ukládá předložit přehlednou tabulku z této oblasti v termínu do příštího jednání rady,

-         rozšířená stanoviska k věcnému hodnocení projektů 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad,

-         došlou poštu a další informace starosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 65. jednání rady městyse,

-         jako zhotovitele stavby „Rozvoj infrastruktury veřejné dopravy v městysi Dešenice – část Milence,“  SILNICE NEPOMUK, s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk (viz. příloha zápisu),

-         přestěhování knihovny městyse do bývalého krámečku v čp. 22 v Dešenicích po 5. lednu dle pokynů úřadu městyse s tím, aby obě místnosti byly provozuschopné v co nejkratší době. Regály přemístí a našroubuje dle pokynů správce městyse,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         správci lesů přednostně zaměstnávat v lesích místní občany,

-         starostovi městyse dopracovat Plán financování obnovy vodovodů na období 2009 – 2018 a předložit jej na příštím jednání rady,

-          starostovi městyse kontaktovat zpracovatele projektových dokumentací a žádostí o dotace s cílem připravit podklady a žádosti o dotace v rámci 4. výzvy,

-         starostovi městyse připravit seznam nedodělků a vad na odkanalizování I. etapa, tento seznam předat 29. 12. při kolaudačním dni,

-         starostovi městyse připravit do dalšího jednání rady podklady k možnému podání žádostí o dotace v rámci Plzeňského kraje,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s předloženým dodatkem č. 4. k příloze č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne  8.3. 2002 mezi Městysem Dešenice a ZKS a.s. Starostu pověřila podepsáním dodatku. Starostu a tajemnici úřadu pověřila rada přípravou podkladu řešení situace v rámci městyse. Veřejnost o situaci informovat cestou zpravodaje v březnu 2009,

-         s pronájmem nebytového prostoru – jedné místnosti v čp. 17 v Milencích p. Olze Brožové, Stará Lhota 43

-         se zvýšením nájemného v restauraci Milence čp. 17 o 100 Kč/měsíc od 1.1.2009 p. Olze Brožové,

-         s uhrazením zálohové faktury ve výši 840 Kč firmě REGIONWEB,

 

V Dešenicích  23. prosince  2008.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ