USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 63 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 63

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 63

 

Usnesení  č. 63  z  jednání  rady  městyse  dne  24. 11.  2008 v Dešenicích do 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady,

-         seznam nedodělků a informaci o stavu odkanalizování,

-         informaci starosty týkající se výsledků žádostí o dotace z ROP,

-         informaci JUDr. Mlčáka týkající se odvolacího jednání Krajského soudu s J. Zahradníčkovou,

-         další informace z pošty, služebních jednání a seminářů,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 63. jednání rady městyse,

-         cenu vodného pro rok 2009 ve výši 17.30 Kč s tím, že cenová kalkulace bude projednána na veřejném jednání ZM dne 27. 11. 2008, starosta městyse připraví srovnávací tabulky z předešlých dvou let,

-         navýšení nájemného za používání KD Milence na 1500 Kč s tím, že nájemné činí 1000 Kč,  500 Kč tvoří složku na úklid,

-          

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse připravit všechny podklady pro přijetí dotace na výstavbu autobusových zastávek na základě podepsání smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II. Jihozápad,

-         starostovi městyse kontaktovat jednotlivé zpracovatele o dotace s tím, že žádosti o podání budou opětovně připraveny do 3/2009,

-         starostovi městyse vyzvat truhláře k cenové nabídce na zhotovení dvou šaten pro nadcházející MČR v boxu,

-         starostovi městyse připravit celoroční objednávku na 6 čísel DZ s celkovým nákladem 220 ks/1 vydání,

-         starostovi městyse překontrolovat a zpřesnit některé částky u schválených a připravovaných dotací,

-         tajemnici úřadu vyvěsit záměr na využití nebytových prostor v KD Milence, záměr odprodat pozemek p.č. 1049/11 v k.ú. Dešenice,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s připraveným návrhem rozpočtu pro rok 2009 s tím, že příjmy činí 15 919 527 Kč, výdaje 14 255 556 Kč  a přebytek 1 663 971 korun s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce. Starosta městyse připraví podklady pro zastupitele včetně návrhů předložených radě ze strany občanů,

-         s navrhovanou přílohou č. 3 „Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“   o navyšovanou odměnu o novou bonusovou složku „Bonus za pomoc při nakládce,

-         s uhrazením částky 7 000 Kč za zhotovení leteckých snímků Divišovic a Děpoltic,

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         nabídky jednotlivých firem na zakoupení některých komponentů vánoční výzdoby městyse Dešenice,

-         nabídku ze strany KD prezentovat předvánoční a novoroční přání v novinách,

 

 

V Dešenicích  25. listopadu 2008.

 

    

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ