USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 61 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 61

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 61

 

Usnesení  č. 61  z  jednání  rady  městyse  dne  27. 10.  2008 v Dešenicích do 07.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady,

-         předložený návrh společenských, kulturních a sportovních akcí městyse pro rok 2009 s tím, že návrh bude předán zastupitelům dne 30. 10. na veřejném jednání, poté bude odeslán na příslušný orgán PK,

-         informace starosty městyse týkající se odkanalizování a obecně závaznou vyhlášku, kterou doporučuje projednat a schválit na veřejném jednání dne 30. října 2008,

-         další informace starosty a došlou poštu,

 

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 61. jednání rady městyse,

-         uhrazení 50 % nákladů na rekonstrukci vodovodu panu Čabradovi v Divišovicích na základě předložené projektové dokumentace,

-         cenu nákladů na likvidaci odpadů pro rok 2009 ve výši 450 Kč/1 osoba s tím, že záměr doporučuje projednat na veřejném jednání,

-         fakturu a stvrzenky za opravu bytu po J. Bláhové v Milencích čp. 17,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse připravit ve spolupráci s odbornými firmami provozovatele odkanalizování městyse v co možná nejkratším termínu, nejpozději do 20. 12. 08,

-         starostovi městyse připravit podrobný seznam nedodělků akce odkanalizování včetně fotografických podkladů do 31. 10. 2008,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu vypracovat   seznam zdrojů vody pro hašení požárů a zaslat jej HZS PK do konce tohoto měsíce,

-         starostovi městyse zjistit možnosti řešení likvidace odpadních vod v dalších obcích včetně celých kalkulací do konce roku 2008,

-         starostovi městyse včas předat zastupitelům podkladové údaje týkající se schválení ceny svozu komunálního odpadu pro rok 2009,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         žádost manželů Řezáčových s koupí části pozemku č.p.1373/5 v k.ú. Dešenice s tím, že by došlo k znehodnocení možné stavební parcely.

 

V Dešenicích  27. října 2008.  

Zapsal dne 28. října 2008 Jan Rejfek.

 

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ