USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 60 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 60

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 60

 

Usnesení  č. 60 z jednání rady městyse dne  14.10.  2008.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady s připomínkou,

-         obsah návrhu smluv páteřní hispostezky vedoucí přes pozemky městyse,

-         informaci N MV Z. Zajíčka týkající se zkušebního provozu mobilních poboček ČP,

-         informaci o přidělených finančních částkách a dotacích za měsíc září ve prospěch městyse,

-         informaci SDŽC Plzeň o kácení dřevin a náhradní vlakové dopravě do konce měsíce listopadu 2008 s tím, že sdělení bude umístěno na vývěsní desce,

-         podnět pana Šroubka z Městiště s tím, že jeho návrh bude dle finančních možností řešit s LS městyse a firmou Šulda z Koryt,

-         informace č. 3 a 4 týkající se příprav voleb do krajského zastupitelstva,

-         další informace starosty a došlou poštu,

 

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 60. jednání rady městyse,

-         realizaci úkolů vyplývajících z veřejného jednání zastupitelstva městyse z 25. září tak jak je uvedeno výše v zápise,

-         uhrazení částky 5000 Kč vyplývající ze Smlouvy o účasti na projektu „Hispostezky v Pošumaví“,

-         pokácení dřevin na základě žádostí V. Masopusta, H. Koubové, a městyse Dešenice, (podklady za Dešenice připraví správce lesů), tajemnice úřadu za tímto účelem vystaví příslušná povolení,

-         zakoupení 20 stolů a 100 ks stoliček pro KD Dešenice v celkové ceně 145.418  Kč,

-         termín veřejného jednání ZM na 30. října 2008 v 18.00 hod. v restauraci Milence,

 

 

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse připravit před jednáním se zástupci ČP výsledek petiční akce ohledně zachování pobočky ČP,

-         všem členům rady oslovit opětovně některé vlastníky pozemků za účelem podání žádostí na zhotovení komplexních pozemkových úprav s termínem do 15. 11. 2008, vytipování provede tajemnice úřadu a starosta městyse na základě nahlédnutí do mapových podkladů městyse,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu dle potřeb a finančních možností připravit objednávku na kancelářské potřeby a další materiál dle nabídky firmy, včetně možné množstevní slevy,

-         starostovi městyse připravit dopis za účelem KPÚ a znovu jeho obsah projednat s těmi vlastníky pozemků, kteří se k záměru staví záporně,

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s uhrazením faktur za posouzení vlhkosti tvrze ve výši 92 500 Kč, za restaurátorský průzkum ve výši 142 800 Kč, a za stavebněhistorický průzkum ve výši 107 100 Kč s tím, že faktury budou předloženy k projednání a schválení na veřejném jednání zastupitelstva,

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         využití služby firmy Creditinfo.cz,

-         žádost R. Hejduka o proplacení částky ve výši 1275 Kč za reprezentaci na poháru města Třebíče,

 

 

V Dešenicích  14. října 2008.     

 

Zapsal dne 14. října 2008 Jan Rejfek.

 

 

 

 

 

 

 

místostarosta                                                                           starosta městyse

      Stanislav Kindlman                                                                        Dr. Jan Rejfek

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ