USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 8 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 8

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 8

 

Usnesení č. 8 z jednání rady městyse dne 12. 2. 2007.

 

  1. Rada městyse doporučuje:

 

-         starostovi městyse podepsat smlouvu mezi městysem Dešenice a Mgr. Pavlem Hladkým – Šumava Net.cz v souvislosti s uvedením internetových stránek do provozu

-         postoupit žádost p. Jaroslava Mláda, trv. bytem Dešenice 36 o odkoupení  nebo převodu pozemku přilehlého k stodole městyse včetně kolny stojící mezi stodolou a RD č.p. 36 veřejnému jednání zastupitelstva

 

  1. Rada městyse ukládá:

 

-         starostovi městyse  předložit členům rady a následně zastupitelům žádosti o účelové dotace PK

-         starostovi připravit do podkladů zastupitelům informaci o oddychové zóně v okolí koupaliště v Dešenicích s tím, že bude možné využít dotačního titulu č. 2 podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Bude ovšem nutné na veřejném zasedání dohodnout se na tom, co zde chceme mít.

-         starostovi městyse připravit dopisy a oslovit další zpracovatele územních plánů s tím, že by měly respektovat podmínky stanovené městysem

-         starostovi městyse projednat s pracovníkem SNP CHKOŠ možnost pokácení a ošetřování dřevin v katastru městyse

 

  1. Rada městyse schválila:

 

-         „Prohlášení“ a materiál sloužící k návštěvě domácností za účelem zahájení jednání o odkanalizování obcí Dešenice – Milence II. etapa s tím, že konečným dnem předložení těchto dokladů bude 31. červenec 2007. Uložila starostovi předložit seznam vlastníků nemovitostí na dalším jednání.

-         Miroslava Denka, správce při úřadu městyse, manipulací s vodním dílem nádrž Dešenice

-         konečnou verzi smlouvy s fi Asekol a doplněk č. 1 ke smlouvě uzavřené s fi Elektrowin

-         že za odstranění stavby – kůlny u pohostinství v Dešenicích vyplatí odměnu ve výši 45 000 Kč

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         Zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR obvodní oddělení Nýrsko s tím, že se zásadními informacemi budou seznámeni zastupitelé na veřejném jednání zastupitelstva.

-         Žádost p. Grasla o odkoupení části pozemku ppč. 523/1 v k.ú. Městiště s tím, že se situací bude zabývat na příštím jednání rady

-         Materiál předložený HZS PK k základní odborné přípravě velitelů, VD a strojníků SDH. Uložila S. Kindlmanovi účast na školení zajistit.

-         Dopis Dr. Valenčíka z Prahy ohledně ohrožených kapliček a uložila starostovi přednést jeho požadavek na veřejném zasedání.

-         Informaci A. Kozlové v souvislosti s připravovanou likvidací stavby čp. 20 v Děpolticích

-         Informaci Státního statku Jeneč ohledně pzemku stp. č. 191 v Dešenicích

-         Rozhodutí soudu v souvislosti s žalobou na pana Tatára, ve které bylo v plném rozsahu vyhověno městysu

-         Došlou poštu

 

 

Zapsal dne 16. 2. 2007 Jan Rejfek

 

Přílohy:

-         prezenční listina

 

 

 

                     v.r.                                                                                          v.r.

------------------------------------                                                   ----------------------------------

      Stanislav Kindlman                                                                      RSDr. Jan Rejfek

          Místostarosta                                                                             starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ