USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 58 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 58

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 58

 

 

Usnesení  č. 58 z jednání rady městyse dne  15. 9.  2008.

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady s připomínkami,

-         předloženou ekonomickou rozvahu o hospodaření v lesích městyse s tím, že starosta městyse tyto podklady poskytne zastupitelům městyse,

-         další informace starosty a došlou poštu,

 

 

  1. Rada městyse schválila:

 

-         program 58. jednání rady městyse,

-         záměr o poskytnutí pronájmu pozemku č.p. 1130/1 v k.ú. Milence J. Zachovi za účelem umístění reklamní tabule, zároveň revokovala minulé usnesení týkající se pronájmu pozemku p.p.č. 1123,

-         záměr využít firmy Asistenční centrum, a.s., při zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci páteřního řadu vodovodu Dešenice s využitím varianty b),

-         termín veřejného jednání zastupitelstva na 25. září od 18.00 hod. v Děpolticích,

 

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse připravit před jednáním se zástupci ČP výsledek petiční akce ohledně zachování pobočky ČP,

-         všem členům rady oslovit vlastníky pozemků za účelem podání žádostí na zhotovení komplexních pozemkových úprav s termínem do 30. 9. 2008,

-         starostovi městyse stanovit postup při vyřízení odměn panu Köhnleinovi a Koutkovi,

-         starostovi městyse řešit připomínky s LS, s.r.o. jako zhotovitelem stavby „Odkanalizování……“ ze strany občanů městyse (termín ihned),

-         starostovi městyse předložit návrh firmy Brunát týkající se úprav zeleně včetně rozpočtu veřejnému jednání zastupitelstva,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu připravit žádost na výsadbu zeleně u Nadace VIA (termín do 25.9.),

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s uhrazením faktury za geometrické zaměření ve výši 95 200 Kč firmou ZC projekty, s.r.o. s tím, že faktura bude předložena k projednání a schválení na veřejném jednání zastupitelstva,

-         s vydáním povolení vjezdu na lesní cesty v oblasti Prenetu manželům Hřebenářovým s tím, že na povolence bude otisk razítka lesů městyse a SPZ žadatelů,

-         s investiční akcí „Děpoltice, Oliberius č.p. 11 v k.ú. Děpoltice – NN“ s tím že nemá výhrad, vyrozuměním byl pověřen starosta městyse,

-         se záměrem využití prostor bývalého krámečku k podnikatelské činnosti s tím, že náklady vynaložené na úpravu prostor si uhradí nájemce, budou  pravidelně odečítány z nájemného. V případě okamžitého ukončení nájemného bude objekt předán pronajímateli bez finančního vyrovnání,

-         s postupem starosty městyse týkající se zachování pobočky ČP, jednání s jejími představiteli se zúčastní starosta, tajemnice a další členové rady a zastupitelstva dle časových možností i stanoveného termínu,

 

 

 

V Dešenicích  16. září 2008.     

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ