USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 57 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 57

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 57

 

Usnesení  č. 57 z jednání rady městyse dne  1. 9.  2008.

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty městyse týkající se splnění jednotlivých bodů usnesení z minulého jednání rady,

-         informace o opatřeních k volbám do Zastupitelstva PK,

-         dopis MV ČR I. Langera ohledně zapojení do projektu Czech POINT a rozhodnutí o přidělení dotace na pořízení místa Czech POINT ve výši 52 000 korun,

-         závazné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Klatovy týkajícího se odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro vybudování autobusové zastávky v Milencích,

-         sdělení Pozemkového úřadu Klatovy ve věci vydání nemovitostí v k.ú. Žíznětice panu Emanuelu Souškovi,

-         zhodnocení uspořádaných akcí v druhé polovině srpna,

-         zhodnocení výsledku soutěže o titul Vesnice roku 2008 v Plzeňském kraji,

-         otevření zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitosti č. 25799 s přístupovými kódy,

-         oznámení o zahájení správního řízení na povolení částečné uzavírky silnice II/190 v osadě Milence za účelem provádění výstavby nové kanalizační sítě,

-         sdělení ČEZ ohledně hlášení poruch veřejného osvětlení,

-         sdělení o územním souhlasu se stavbou skleníku manželů Machačových,

-         dopis školám – Recyklovaní s tím, že bude projednán s ředitelkou školy,

-         došlou poštu

 

  1. Rada městyse schválila:

 

-         program 57. jednání rady městyse,

-         zhotovitele stavby „Oprava lesních cest a vybudování dřevěných svodnic“ na základě poptávkového řízení, kterým se stala firma Šulda Alois, Koryta 20, 339 01 Klatovy, IČ 433 12 063, DIČ CZ 5411290907. Starosta městyse byl pověřen písemným vyrozuměním,

-         žádost o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ s tím, že bude předložena zastupitelstvu městyse,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse projednat  s lesním správcem možnost pokácení 4 ks modřínů v prostorách dětského hřiště v Dešenicích,

-         starostovi městyse projednat s firmami možnost uskutečnění některých stavebních úprav v KD Dešenice s tím, že návrh rozpočtu bude projednán na příštím jednání rady,

-         S. Kindlmanovi zajistit cyklickou odbornou přípravu velitelů, velitelů družstev a strojníků jednotek SDH,

 

 

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s žádostí Václava Hirmana na směnu pozemků v k.ú. Žíznětice s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce. Starosta městyse a tajemnice úřadu prověří žádost na mapových podkladech a fyzicky překontrolují realizaci záměru. Žádost bude předložena zastupitelstvu městyse k projednání,

-         s navrženými termíny kulturních, sportovních a společenských akcí v roce 2009 s tím, že budou doplněny o další termíny akcí Klubu žen a ZŠ,

-         s využitím nabídky firmy Brunát ohledně pokácení stromu na hřbitově s tím, že starosta městyse zjistí cenovou kalkulaci zhotovení,

-         s umístěním holubníku za bytovkami čp. 121,120 v Dešenicích

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         nabídku firmy Regionservis ohledně výpočtu daní pro obce a města

-         pronájem pozemku na zřízení zahrádky p. J. Pytlovi, Dešenice

-         finanční spoluúčast na zajištění služeb úklidu domácností  od Pečovatelské služby Města Nýrska

 

 

 

 

 

 

V Dešenicích  1. září 2008.  

 

 

 

 

  

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ