USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 7 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 7

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 7

 

Usnesení č. 7 z jednání rady městyse dne 29. 1. 2007.

 

1. Rada městyse doporučuje:

 

-         schválit žádost Sv. Kostlivého, trv. bytem Děpoltice 24 na prodej pozemku v k.ú. Děpolticepozemek  ppč. 7/2 – trvalý travní porost o výměře 74 m2 a části pozemku 634/1 – ostatní plocha o výměře 159 m2 s tím, že si vyžádá a uhradí geometrické zaměření.

-         Provést místní šetření k povolení poražení 3-6 smrků přiléhajících k domu č. 136 v Dešenicích  a panu Volfovi sdělit způsob podání žádosti.

 

      2. Rada městyse ukládá:

 

-         Správci lesů ing. Fialovi připravit cenové kalkulace odprodeje palivového dřeva a               způsob odstraňování kalamitní situace v lesích městyse.

-         Starostovi městyse znovu prověřit možnosti alespoň částečné úhrady způsobené některým občanům při orkánu Kyrill na hřbitově a majetku v jejich vlastnictví a prověřit možnost získání dotace na hospodaření v lesích po vzniklé kalamitě.

-         Starostovi a tajemnici připravit smlouvu se společností KS Kontejner na pronájem bývalé požární zbrojnice.

-         Starostovi městyse a tajemnici porovnat cenové nabídky firmy KS Kontejner na vývoz směsného komunálního odpadu.

-         Starostovi městyse na základě jednání se zainteresovanými stranami připravit „PROHLÁŠENÍ a dopis pro členy rady za účelem zahájení jednání k odkanalizování obcí Dešenice a Milence - II. etapa.

-         Tajemnici úřadu a starostovi městyse připravit vyjádření k žádosti pana Františka Lence, Děpoltice 28 na osvobození od poplatku za svoz komunálního odpadu.

-         Starostovi městyse kontaktovat p Luboše Pokorného za účelem pronájmu nebytových  prostor pro provoz baru

-         Starostovi městyse připravit další žádosti v rámci možností nabízených PK a předložit je na dalším jednání rady

-         Starostovi městyse vyvolat jednání s firmou ZETES, která prováděla rekonstrukci objektu č. 125 v Dešenicích za účelem zjednání nápravy v rámci smluvních podmínek.

 

     3. Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         nabídku firmy KTA technika na zřízení bezdrátového rozhlasu s tím, že nabídky nebude využito

-         informaci o shromáždění zástupců sdružení měst a obcí PK dne 21. 2. 2007.

-         Informaci p. F. Irlbeka o cenové kalkulaci instalatérských prací v objektu fara Děpoltice

-         Informaci o příspěvku z dispozičního fondu

-         Došlou poštu

 

      Zapsal dne 31.1.2007 Jan Rejfek

                         v.r.                                                                                     v.r.

       _________________________                                          __________________________

            Stanislav Kindlman                                                             RSDr. Jan REJFEK

               místostarosta                                                                        starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ