USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 56 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 56

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 56

 

Usnesení  č. 56 z jednání rady městyse dne  18. 8.  2008.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty městyse týkající se splnění jednotlivých bodů usnesení z minulého jednání rady,

-         žádost paní Anny Bartošové týkající se stavu veřejné cesty 1577 v k.ú. Dešenice,

-         zhodnocení koncertu duchovní hudby v kostele sv. Mikuláše v Dešenicích – Lenka Baarová, Jan Niederle,

-         informaci o III. ročníku soutěže „My už třídit umíme“,

-         došlou poštu a účast na jednotlivých seminářích v rámci PK,

-         postup úřadu městyse ve věci řešení MU s ČD,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 56. jednání rady městyse,

-         uhrazení faktury za opravu odpadu v KD Milence,

-         odměny paní Kratochvílové  ve výši  5 000 Kč za přípravu a zhotovení internetových stránek, odměnu paní Čermákové ve výši 3 600 Kč za překlady provedené ve prospěch městyse,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse písemně se vyjádřit k žádosti paní Anny Bartošové – příjezdová cesta k domu čp. 48 v Dešenicích,

-         starostovi a tajemnici úřadu zajistit po organizační i obsahové stránce setkání rodáků v Děpolticích dne 23. srpna a v Dešenicích dne 30. srpna,

-         starostovi městyse jednat s podnikatelskými subjekty i fyzickými osobami ohledně odstranění skládek za viaduktem v Dešenicích,

-         všem členům rady osobně kontaktovat jednotlivé zemědělce ohledně pozemkových úprav tak jak vyplývá ze zápisu z jednání rady,

-         starostovi městyse jednat o odměně panu M. Koutkovi za zhotovení zídky u kostela v Děpolticích s rodáky dne 23. srpna 2008,

-         starostovi městyse  zajistit zhotovení značky se zákazem vjezdu kol do oplocené plochy dětského hřiště v Dešenicích a zhotovit stojan na kola,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s žádostí Českomoravské myslivecké jednoty Klatovy týkající se povolení konání lesních a barvářských zkoušek malých plemen loveckých psů s tím, že rada nemá námitek. Písemným sdělení pověřila starostu městyse.

-         s postupem úřadu městyse ohledně žalob Matásek , Fiala versus městys,

-         se sběrem kamene J. Walzem, bytem  Městiště po uhrazení příslušného poplatku,

-         s žádostí na odprodej částí pozemků 523/1 a 537 J. Walzovi s tím, že záměr bude vyvěšen tajemnicí úřadu na úřední desce,  žádost bude projednána na veřejném jednání zastupitelstva,

 

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         nabídku firmy Raven/EU Advisory týkající se vypracování žádosti o dotaci ,

-         žádost pana Brátka na koupi pozemku 1532/1 v k.ú. Dešenice – jedná se o louku, která je v současné době v pronájmu.

 

 

 

V Dešenicích  18. srpna 2008.     

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ