USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 6 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 6

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 6

 

Usnesení rady městyse č. 6 ze dne 15.1.2007

 

 

1. Rada městyse zřizuje:

 

- jako své iniciativní a poradní orgány kulturní komisi a sportovní komisi

 

 

2. Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse:

 

- výši měsíční odměny členům ZM:

místostarosta                                                   8.046,-- Kč

člen rady                                                         1.170,-- Kč

člen rady a člen výboru                                    1.680,-- Kč

člen zastupitelstva a předseda výboru   1.200,-- Kč

člen zastupitelstva                                               400,-- Kč

člen výboru                                                        510,-- Kč

člen zastupitelstva a člen výboru                          910,-- Kč

 

- přihlásit se do Svazu měst a obcí ČR.

 

 

3. Rada městyse doporučuje:

 

-  přemístění kontejnerů na tříděný odpad, které jsou umístěny u prodejny KONZUM v Dešenicích na pozemek po odklizení kůlny u pohostinství v Dešenicích.

 

-  provést místní šetření k povolení provedení zdravotní probírky na pozemcích pp. 257 a 237/2 v k.ú. Dešenice

 

 

4. Rada městyse ukládá:

 

-  starostovi a p. Boučkové zaslat písemně upozornění na havarijní stav nemovitosti čp. 20 v Děpolticích  p. Kozlové, dceři zemřelého p. Harmáčka.

 

- tajemnici zpracovat hlášení:

-         ohlášení údajů pro vodní bilanci za rok 2006

-         dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný odpad

-         hlášení o produkce a nakládání s odpady za rok 2006

 

 

5. Rada městyse schvaluje:

 

-  výši odměny p. Ivě Köhnleinové, trv. bytem Žíznětice 20 za zpracování studie mokřadu u vodní nádrže v Dešenicích ve výši 100,-- Kč/hod.

 

- žádost p. J. Tremla o odstranění náletových dřevin a úklid okolí bývalé kašny v Děpolticích

 

- dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. zveřejnění záměru městyse prodat pozemky pp.č 111/19 a 111/2 v k.ú. Divišovice

 

- žádost p. Ivany Markové, trv. bytem Milence 79 na výstavbu ocelové stáje na pozemku ppč. 470/1 v k.ú. Milence. Stavba částečně zasahuje do navrženého obchvatu státní silnice, ale v případě výstavby bude možné stavbu stáje rozebrat a odstranit.

 

- zhotovení věšáku pro SDH Milence dle návrhu. Pan starosta zadá zhotovení fi Miroslav Jílek, Truhlářství, Dešenice.

 

- zakoupení výčepní desky pro pohostinství v čp. 22 v Dešenicích za cenu 10.000,-- Kč bez DPH od Plzeňského Prazdroje a.s.

 

 

6. Rada městyse zamítá:

 

 žádost p. Hany Kubátové, trv. bytem Dešenice 198 o snížení nájemného nebytových prostor – krámeček v čp. 22 v Dešenicích

 

 

Zapsala dne 17.1.2007 Helena Boučková.

 

 

 

 

                    v.r.                                                                         v.r.

…………………………..                                        …………………………………

     Stanislav Kindlman                                           RSDr. Jan Rejfek

          místostarosta                                                            starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ