USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 53 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 53

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 53

 

Usnesení  č. 53 z jednání rady městyse dne  7. 7.  2008.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         žádost  H. Kubátové o ukončení nájmu bývalého „Krámečku“ k 31. červenci 2008 s tím, že úřad městyse uhradí nájemkyni 6000 Kč, jako zbytkovou cenu za  bezdotykovou baterii,

-         sdělení starosty městyse týkající se podepsání partnerské smlouvy mezi městysem Dešenice a obcí Arnschwang (D),

-         informaci starosty městyse týkající se situace ohledně smluv v rámci skupinového vodovodu,

-         konečný obsah II. pouťových oslav Dešenice – Lam ve dnech 25.-27. července,

-         žádost o byt paní J. Totuškové, žádost doporučila zařadit do pořadníku žadatelů, starostu pověřila písemným vyjádřením se k žádosti,

-         ostatní došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 53. jednání rady městyse,

-         postup při řešení komplexních pozemkových úprav městyse, přičemž starosta městyse a tajemnice úřadu byli pověřeni přípravou dopisu pro vlastníky pozemků,

-         výši pronájmu pozemku ppč 1123  v k.ú. Milence o výměře 331 m2 panem Josefem Zachem, trv. bytem Zelená Lhota 57 za účelem zhotovení reklamy, výše pronájmu činí 100 Kč/1 rok, doba pronájmu na dobu neurčitou

-         částku 5 000 Kč určenou pro FOD Klokánek v Janovicích n. Úhlavou s tím, že pomyslný šek bude předán při zahájení pouti po vernisáži,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse  a tajemnici rozeslat dopisy za účelem provedení komplexních pozemkových úprav s termínem vrácení sdělení ze strany vlastníků do 31. července 2008,

-         starostovi městyse, tajemnici úřadu a ředitelce školy připravit podklady, dopracovat žádosti o dotace a v termínu do 31. července je podat v Plzni,

-         starostovi městyse zahájit jednání a připravit všechny podklady pro podání žádostí o dotace z ROP na rekonstrukci bývalé tvrze a revitalizaci návsi a rekonstrukci KD v Dešenicích,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s užíváním bývalé bramborárny tak, jako tomu bylo doposud, t.zn. že zůstává v pronájmu J. Hořákovi,

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         žádost pana Brátka na odkoupení pozemků v rámci městyse,

 

V Dešenicích 8. července 2008.

     

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ