USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 4 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 4

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 4

 

Usnesení rady městyse č. 4 ze dne 18.12.2006

 

 

1. Rada městyse bere na vědomí:

 

- podání žádosti o podporu z prostředků INTERREG III A. Předmětem projektu je uspořádání česko-bavorského setkání u příležitosti jmenování Dešenic městysem.

 

- informaci o možnosti zveřejnit výši platu zaměstnanců

 

- došlou poštu

 

 

2. Rada městyse doporučuje:

 

- zachovat stávající systém likvidace odpadů, zatím nedoporučuje uzavírat s městem Nýrskem smlouvu o sdružení na finanční příspěvek za provozování a využívání sběrného dvora odpadů

 

- zastupitelstvu městyse schválit částku 450,-- Kč/osobu pro rok 2007 - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálního odpadu. Dále doporučuje změnu OZV č. 03/2001; v Čl. 4 odst. 1 písm. A), bod a), uvést částku 200 Kč a v Čl. 4 odst. 1 písm. A) bod b) uvést částku 250,-- Kč.

 

- ZM ke schválení  smlouvy fi ASEKOL s.r.o., se sídlem U pejřárny 97, Praha na zajištění zpětného odběru elektrozařízení, která spadají do skupiny 3.,4., 7. a 8 a  fi EKOLAMP s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Praha na zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení

skupiny 5

 

- ZM schválit žádost p. Petra Beka, trv. bytem Milence 54 na vybudování vodoměrné šachty na pozemku ppč. 12/2 v k.ú. Milence

 

 

3. Rada městyse schvaluje:

 

- žádost p. Alžběty Machové, trv. bytem Milence 15 na pokácení 2 ks břízy na pozemku ppč. 15 v k.ú. Milence

 

- nákup nové počítačové techniky – notebook do kanceláře starosty

 

- Svazu zdravotně postižených Šumava, základní organizace Nýrsko  příspěvek na činnost pro rok 2007 ve výši 500,-- Kč.

 

- podání přihlášky a zaplacení poplatku do soutěže Vesnice roku pro rok 2007.

 

 

4. Rada městyse ukládá:

 

- starostovi projednat možnosti prodeje palivového dřeva

 

- zpracovat články do prvního čísla Dešenického zpravodaje:

a) slovo starosty

b) článek k likvidaci odpadů – zpracuje p. Boučková

c) informace o výši a splatnosti poplatku za psa – zpracuje p. Boučková

d) informace o výši vodného pro rok 2007 – zpracuje p. Boučková

e) seznam jubilantů 1-3/2007 – zpracuje p. Boučková

f) článek k vrácení titulu městys – zpracuje p. Rejfek

g) kulturní rubrika – zpracuje p. Kindlman

h) sportovní dění – zpracuje p. Kubát

i) rozpočet obce – zpracuje p. Rejfek

j) informace k odkanalizování obce – p. Rejfek

k) internet se nevyužívá – p. Vereš

l) sběrný dvůr v Nýrsku – p. Rejfek

 

- starostovi  konzultovat s p. Štemberou odměnu pro p. Köhnleinovou za zpracování návrhu mokřadu vodní nádrže v Dešenicích

 

- p. Kindlamnovi zajistit cenu do tomboly na VII. Okresní hasičský ples a XII. Reprezentativní ples SH ČMS, který se bude konat 10. března 2007 v KD Klatovy

 

- starostovi zajistit podrobné informace ke zpracování územně plánovací dokumentace  od  p. Vávry v Klatovech, který  územně plánovací dokumentace zpracovává.

 

- starostovi zajistit potřebné podklady pro přihlášení, bližší informace k soutěži Vesnice roku

 

- starostovi a místostarostovi vytipovat vhodné prostory pro pronájem  - p. Novák, prádelna Nýrsko

 

 

 

Zapsala dne 21.12.2006 Helena Boučková.

 

 

 

 

                    v.r.                                                                                               v.r.

………………………….                                                                 ……………………………

    Stanislav Kindlman                                                                   RSDr. Jan Rejfek

         místostarosta                                                                                    starosta městyse

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ