USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 51 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 51

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 51

 

Usnesení  č. 51 z jednání rady městyse dne 9. 6.  2008.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         žádost pana Stacha o odkoupení části pozemku č.p. 111/5 a části pozemku 111/4 v k.ú. Divišovice s tím, že záměr bude vyvěšen na vývěsní desce. Žádost bude projednána na veřejném jednání ZM,

-         žádost manželů Mládových  o odkoupení části pozemku 1679 v k.ú. Dešenice s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce a žádost bude projednána na veřejném jednání ZM,

-         obsah sdělení starosty a zápisu z kontroly provedené za účelem využití dotace při opravě hradby bývalé tvrze,

-         žádosti paní Válkové, bytem Dešenice 125 a Lukešové, bytem Děpoltice 28 za účelem přidělení většího bytu,

-          žádost pana Havelky, bytem Proutěná 423/36, Praha týkající se odkoupení pozemku ppč. 1614 v k.ú. Dešenice s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce a žádost bude projednána na veřejném jednání ZM,

-         sdělení a oznámení ing. Fialy a pana Matáska ohledně neplatnosti výpovědi, považuje  za neoprávněné,

-         žádost pana Zacha Josefa na odkoupení nebo pronájem pozemku č. 1123 v k.ú. Milence s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce a žádost bude projednána na veřejném jednání ZM,

-         další informace starosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 51. jednání rady městyse,

-         příspěvek na sportovní činnost v částce 10 000 Kč V. Pytlovi mladšímu, bytem Dešenice 203,

-         postup při přidělení bytu nad restaurací v Milencích s tím, že bude nabídnut manželům Čadkovým na dobu určitou (jednoho měsíce), poté paní Lukešové, v případě odmítnutí pak paní Válkové,

-         zrušení čl. 2 programu 49. jednání rady městyse týkající se personálního obsazení funkcí v Lesích městyse a čl. 2 usnesení v částech druhé a třetí odrážky týkající se personálního obsazení funkcí v Lesích městyse Dešenice,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse písemně sdělit stanovisko rady k možnému využití a přidělení bytové jednotky nad restaurací v Milencích manželům Čadkovým, paní Lukešové a paní Válkové,

-         starostovi městyse písemně se vyjádřit k připomínce P. Štembery týkající se jeho žádosti o pozastavení rozhodnutí rady městyse ve věci personálního obsazení lesů městyse,

-         starostovi městyse sdělit písemně stanovisko k oznámení o neplatnosti výpovědi ing. Fialovi a panu Matáskovi,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s žádostí P. Štembery o pozastavení rozhodnutí rady městyse zde dne 12. 5. 2008 týkající se personálního obsazení lesů městyse Dešenice. Žádost považuje za oprávněnou,

-         se závěry učiněnými v souvislosti s personální situací v Lesích městyse Dešenice včetně odvolání bývalých zaměstnanců a jmenování zaměstnanců nových. Uložila starostovi městyse provést opravný zápis s tím, že závěry z něho vyplývající mají pro tajemnici úřadu doporučující charakter. Starosta byl opětovně pověřen konzultací celé záležitosti s právním zástupcem. Zároveň bylo rozhodnuto o celé situaci informovat zastupitelstvo městyse,

-         s jmenováním zástupců do SVOL s tím, že Lesy městyse budou zastupovat pan Maršík a pan Jílek,

-          

  1. Rada městyse zamítla:

-         žádost ing. Bedřicha Průchy týkající se osvobození od poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2008,

-         návrh na pořízení GP v prostorách Dešenického potoka za účelem vybudování cesty spojující část městyse s koupalištěm s tím, že navrhla celý záměr zařadit do rozpočtu pro příští rok,

 

V Dešenicích 11. června 2008.

     

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ