USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 49 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 49

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 49

 

Usnesení  č. 49 z jednání rady městyse dne 12. 5.  2008.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci J. Kříže o stavu mostů v rámci městyse,

-         dopis paní Anny Bartošové týkající se připomínky šířky přístupové cesty k domu č.p. 48 v Dešenicích,

-         žádost z OPŽP v rámci 3. výzvy k odkanalizování obcí Dešenice – Milence,

-         informaci týkající se předání bytu v domě čp. 17 v Milencích paní Janou Bláhovou,

-         informaci týkající se předání bytu v domě čp. 153 v Dešenicích panem Bečvářem,

-         další informace starosty městyse týkající se chodu života městyse,

 

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program jednání 49. rady městyse,

-         obsazení funkce lesního správce externím spolupracovníkem panem Karlem Maršíkem s tím, že právním zástupcem městyse bude vypracována podrobná  smlouva s vymezením povinností,

-         obsazení funkce lesního panem Zbyňkem Jílkem s tím, že bude vypracována podrobná pracovní smlouva s vymezením povinností,

-         žádost pana J. Habady na revokaci usnesení veřejného jednání zastupitelstva týkající se prodeje pozemku v k.ú. Žíznětice,

 

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu projednat s JUDr. Netrvalem obsahovou náplň smluv pracovníků lesů městyse,

-         starostovi městyse projednat s panem J. Němcem opravu mostu k rodinným domům v Dešenicích (Rába – Nový),

-         kontaktovat ing. Komára za účelem vypracování projektové dokumentace opravy mostů v Milencích,

-         starostovi městyse objednat geometrické zaměření přístupové cesty k domu č.p. 48,

-         starostovi městyse kontaktovat ing. Plichtu za účelem zjištění situace ohledně podání žádosti o dotaci na rekonstrukci páteřního řadu vodovodu,

-         tajemnici úřadu zajistit opravu střechy KD Milence, vymalování a položení linolea v bytěčp. 17 v Milencích po paní Bláhové, do smlouvy novým nájemníkům vysloveně uvést, že se jedná o byt nad restaurací, dále zajistit připojení elektrické energie a plynu, přičemž náklady na připojení bude hradit bývalá nájemkyně,

-         tajemnici úřadu postupovat v případě předání bytu panem Bečvářem stejně jako v případě paní J. Bláhové,

-         starostovi městyse připravit prodej pozemku J. Habadovi na dalším veřejném jednání zastupitelstva městyse s tím, že žádost bude vyvěšena na úřední desce,

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         se znaleckým posudkem č. 7825 týkající se  ceny nemovitosti na č.k.st. 3 v k.ú. Dešenice vypracovaný Václavem Řeřichou,

-         s prodejem nemovitosti s.k.st.3 v k.ú. Dešenice s tím, že starosta městyse připraví tři varianty prodeje pro veřejné jednání zastupitelstva městyse,

-         s postupem přidělení bytu po J. Bláhové takto: dočasně po dobu opravy manželům Čadkovým, poté manželům Válkovým, panu Schiebertovi , panu Švugerovi a manželům Sivákovým,

-         s postupem přidělení bytu po panu Bečvářovi takto: Paní Galuszková, Fantová, Denková a Marešová. Pořadí je stanoveno z důvodu, že prvně jmenovaní byt odmítnou,

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         žádost ing. Fialy a lesního Jílka účastnit se lesnické exkurze do Polska a na Slovensko s tím, že pokud o tuto odbornou exkurzi z mají zájem, mohou se jí zúčastnit  v rámci řádné dovolené a po uhrazení exkurze ve výši 5 000 Kč ze svého,

 

 

V Dešenicích 12. května 2008.

     

 

 

 

 

                   v.r.                                                                                                v.r.

  ………………………………….                                         ……………………………...

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ