USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 3 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 3

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 3

Usnesení rady městyse č. 3 ze dne 4.12.2006

 

 

1. Rada městyse bere na vědomí:

 

- návrhy rozpočtů pro rok 2007 – DSO Úhlava (příjmy ve výši 399 tis. Kč, výdaje ve výši 399 tis. Kč) a DSO Údolí pod Ostrým (příjmy ve výši 30 tis. Kč, výdaje ve výši 25 tis. Kč). Celkový příspěvek městyse Dešenice pro oba dobrovolné svazky pro rok 2007 činí částku 14.690,-- Kč

 

- že ve dnech 30. – 31.1.2007 se uskuteční školení řidičů, kterého se zúčastní zaměstnanci obce a zástupci hasičů

 

- informaci o  přípravách k vytištění prvního čísla Dešenického zpravodaje. Navrhuje formát A4, oboustranný tisk, termíny vydání: 15.1.2007, 15.4., 15.7.a 15.10. Celkové roční náklady jsou předpokládané ve výši cca 10.000,-- Kč

 

 

2. Rada městyse doporučuje:

 

-  zastupitelstvu městyse schválit cenu vodného pro rok 2007 ve výši 15,33 Kč bez DPH

 

- zastupitelstvu městyse vzdát se blokace pozemku ppč. 52 v k.ú. Děpoltice a tím jej uvolnit pro přímý prodej -  na výše uvedený pozemek má městys Dešenice podanou žádost o vydání u Pozemkového fondu  v Klatovech.

 

-  p. Stanislavu Novotnému , trv. bytem Dešenice 30 podat písemnou žádost o odkoupení stavební parcely v k.ú. Milence

 

- navýšit výdajovou položku rozpočtu pro rok 2007 o nákup 2 ks kamen na pevná paliva do pohostinství v Dešenicích a Milencích

 

- zveřejnit návrh rozpočtu v této podobě: celkové příjmy 14 957,4 tis. Kč a výdaje 13 918,5 tis. Kč.

 

- stanovit komisi pro přípravu podkladů pro aktualizaci internetových stránek městyse Dešenice  – složení: p. Rejfek, p. Štembera, p. Sýkorová, p. Boučková

 

 

3. Rada městyse ukládá p. Boučkové:

 

-  provést aktualizaci žadatelů o odkoupení stavebních parcel v k.ú. Milence.

 

 

4. Rada městyse schvaluje:

 

- program jednání rady městyse

 

- zakoupení plotořezu, kompresoru a stojanu na propagační materiály

 

- pro myslivecké sdružení Diana svážet zvěřinu z honů komunálním vozidlem Magma

 

 

Zapsala dne 7.12.2006 Helena Boučková.

 

 

 

 

             v.r.                                                                                           v.r.

……………………..                                                            ……………………………

 Stanislav Kindlman                                                                      RSDr. Jan Rejfek

      místostarosta                                                                           starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ