USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 47 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 47

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 47

Usnesení  č. 47 z jednání rady městyse dne 14. 4.  2008.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty městyse  týkající se plnění jednotlivých bodů usnesení rady s tím, že ty body, které nebyly zatím splněny budou projednány na dalším jednání rady dne 28.4. 2008,

-         závěry z předložených auditů lesů a úřadu městyse. Uložila starostovi  připravit výtah z těchto podkladů na veřejné jednání zastupitelstva městyse dne 24. dubna a písemnou informaci pro Plzeňský kraj po projednání na veřejném zasedání ZM,

-         informaci starosty o výsledku výběrového řízení na obsazení funkcí v lesích,

-         informaci starosty městyse týkající se nepřidělení dotací v oblasti kultury a dotace na ÚP městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 47. jednání rady městyse,

-         finanční částku ve výši 40 440 Kč na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje,

-         schválila vypsání 2. kola výběrového řízení na obsazení funkcí v lesích s tím, že konečný termín pro podání přihlášek byl stanoven na 30. dubna 2008, výběrové řízení bude komisí provedeno dne 7. května od 13.00 hod.,

-         proplacení faktur za účelem dovybavení sportovního zázemí SK Norton Milence,

-         proplacení faktury za vypracování GP ing. Sedláčkovi,

-         obsah veřejného jednání ZM dne 24. dubna 2008,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse zajistit inzerát v KD za účelem zveřejnění nabídky  pracovního místa v lesích,

-         starostovi městyse zajistit odhadce za účelem prodeje bývalé bramborárny,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         se zakoupením dvou služebních vozů zn. Fabia Ambiente v ceně 338 200.- Kč s DPH, a Lady Nivy Praktik Speciál v ceně 349 900.- Kč s DPH. Pověřila starostu připravit podkladové materiály pro zastupitele a připravit návrh pro veřejné jednání,

-         s návrhem realizace bezdrátového rozhlasu firmou SOVT-RADIO, s.r.o. s tím, že městys se na akci bude podílet dofinancováním ve výši minimálně 40%, což je 100 000 Kč,

-         s vyvěšením záměru na rodej pozemků panu Denkovi v k.ú. Žíznětice a Hassovi v k.ú. Dešenice,

-         s realizací záměru O. Brožové na dovybavení restauračního zařízení v Milencích s tím, že částka nesmí přesahovat 50 000 Kč. Zakoupené zařízení bude zaznamenáno do inventurních seznamů  KD Milence,

-         s využitím druhé varianty při zpracování publikace „Dešenice v proměnách času“ – bude zpracovaná dvojjazyčně v částce 115 000 Kč bez DPH,

-         s objednáním sběrného boxu od firmy Asekol za účelem sběru nebezpečného odpadu, objednání zajistí tajemnice úřadu,

-         s účastí městyse v soutěži o titul Vesnice roku 2008 a s účastí v soutěži o Zlatý erb v roce 2009,

-         s prodejem panelů firmě INOSVAR NOVA za účelem zpěvnění přístupové cesty,

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         využít firmy HL Trade, s.r.o., na vybudování bezdrátového rozhlasu pro nepřiměřenou finanční částku,

-         využití zveřejnění inzerátu na portálu www.práce.cz,

-         zamítla žádost SK Norton Milence týkající se úhrady postavení pergoly na hřišti v Milencích s tím, že SK nejprve předloží přesný rozpočet,

 

V Dešenicích 14. dubna 2008.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ