USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 2 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 2

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 2

 

Usnesení rady městyse č. 2 ze dne 23.11.2006

 

 

1. Rada městyse schvaluje:

- Jednací řád městyse Dešenice

 

- přílohu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – pohostinství v Dešenicích a  

  Milencích ve znění:

-         Nájemce prohlašuje:

-          a/ že bude hostinskou činnost provozovat v zájmu občanů dle provozního řádu /otevírací doby/, zpravidla denně od – do /14.00 – 22.00 hod/

-         b/ výjimku otevírací doby tvoří předvíkendové a víkendové dny, zpravidla pá a so, kdy může být otevřeno déle

-         c/ že v otevírací době stanoví jeden uzavírací den /zpravidla po-st/

-         d/ že vyhoví organizacím, klubům atd. v rámci možností v hostinské činnosti při organizování různých společenských událostí a akcí /schůze, soutěže atd./

-         e/ že v případě nutnosti uzavření provozovny z jakýchkoliv důvodů uvědomí předem veřejnost sdělením na vývěsné tabuli a OÚ.

 

- posezení členů zastupitelstva městyse a zaměstnanců městyse. Termín a místo konání upřesní pan starosta.

 

- návrh PF 2007 – autor p. Anna Halasová.

 

- příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Dešenice bezplatný pronájem sálu KD Dešenice za účelem organizování Mikulášské besídky dne 1.12.2006

 

 

 

2. Rada městyse rozhodla:

 

-  že  závěry jednání zastupitelstva budou zveřejňovány  na úřední desce a informační tabuli v Dešenicích, občané budou pravidelně informováni v obecním zpravodaji a na internetových stránkách městyse Dešenice

 

- o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – pohostinství Dešenice s p. Naďou Jandlovou, trv. bytem U Pošty 674, Klatovy. Výše nájemného bude činit v období 12/2006 – 4/2007 cenu 500,-- Kč/měsíc, v období 5/2007 – 11/2007 cenu 2.000,-- Kč/měsíc. Na náklady obce bude v pohostinství v Dešenicích vybudováno vytápění na pevná paliva. Doba nájmu – doba neurčitá, výpovědní lhůta 1 měsíc.

 

 

3. Rada městyse navrhuje, aby finanční výbor:

 

- provedl kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dešenice v roce 2006

- se podílel  spolu se starostou na přípravě návrhu rozpočtu městyse Dešenice pro rok 2007, předseda finančního výboru přednese návrh na veřejném zasedání zastupitelstva.

 

 

4. Rada městyse projednala žádost p. Mgr. Yvony Suchanové – ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dešenice a stanovila termíny plnění:

 

-         v družině zhotovit nábytek dle rozměrů a nákresů – realizace 2007, Truhlářství Bouček, Dešenice předá rozpočet

-         v MŠ zakoupit koberec 9 x 4,8 m – realizace letní prázdniny 2007

-         výměna světel za zářivky – zatím nerealizovat,

-         výměna lina v chodbě MŠ – realizace do konce roku 2006

-         výměna lina v jídelně MŠ – realizace 2007

-         výměna písku v pískovištích – realizace jaro 2007

-         pro tělocvičnu zajistit na zadní stěnu zátěžový koberec, starší z výprodeje 3.7 x 6 m realizace do konce roku 2006

-         v přístřešku pro ukládání zahradního nábytku zajistit vyspravení podlahy a zazdění díry a vyspravení zdi – realizace 2007

 

 

5. Rada městyse souhlasí:

 

- s tím, aby 4 ks vánočních stromků byly dodány bezplatně  na výzdobu do kostela v Dešenicích, 2 ks pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ v Dešenicích, 1 ks na výzdobu úřadu městyse.

 

- s účastí p. Hleny Boučkové na odborném školení – „Změny v odměňování zaměstnanců orgánů státní správy a obcí provedené novým zákoníkem práce s účinností od 1. ledna 2007.

 

 

6. Rada městyse bere na vědomí:

 

- darovací smlouvu, na základě níž darovala Římskokatolická farnost Nýrsko obci Dešenice hřbitov v Děpolticích

 

- došlou poštu

 

- návrhy rozpočtu pro rok 2007 - DSO Úhlava (příjmy ve výši 399 tis. Kč, výdaje ve výši 399 tis. Kč) a DSO Údolí pod Ostrým (příjmy ve výši 30 tis. Kč, výdaje ve výši 25 tis. Kč).

 

 

7. Rada městyse doporučuje:

 

-  zastupitelstvu městyse odprodej části pozemku pč. 523/1 v k.ú. Městiště panu Janu Walzovi, trv. bytem Městiště 6. Pan Walz doložil souhlas p. Jana Kučery s prodejem výše uvedeného poze

 

- zastupitelstvu městyse, aby záměr městyse prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zveřejňovala rada městyse

 

 

 

8. Rada městyse zamítla:

 

-  nabídku fi Lesní stavby Nýrsko, s.r.o., se sídlem Palackého 764, na odprodej vozu AVIA po technické prohlídce za cenu 15 – 20 tis. Kč.

 

 

9. Rada městyse ukládá:

 

- panu starostovi zaslat p. Václavu Javorskému, trv. bytem Děpoltice 31 vyjádření k odprodeji části pozemku ppč.  634/1 v k.ú. Děpoltice (GP č. 45-33/2000 oddělena část 634/4, která je předmětem žádosti). v k.ú. Děpoltice

 

- panu starostovi zaslat p. Miloslavě Kubátové, trv. bytem Dešenice 189 písemné stanovisko k vybudování kanalizace v obci

 

- p. Boučkové provést aktualizaci údajů v systému ePUSA

 

 

 

Zapsala dne 27.11.2006 Helena Boučková.

 

 

 

 

              v.r.                                                                                                        v.r.

……………………….                                                                     …………………………….

  Stanislav Kindlman                                                                                     RSDr. Jan Rejfek

       místostarosta                                                                                         starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ