USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 1 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 1

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 1

Usnesení rady městyse č. 1 ze dne 10.11.2006

 

 

1. Rada městyse doporučuje ZM:

 

- doplnit jednací řád  doplňkem do čl. 10 ve znění: „S náměty, návrhy a připomínkami mohou občané vystupovat v úvodu veřejného zasedání (zpravidla po zahájení, kontrole zápisu a usnesení z předchozího veřejného zasedání) tak, aby nemuseli čekat na diskusi v závěru jednání veřejného zasedání zastupitelstva městyse do pozdních nočních hodin. Vyjadřovat se mohou k jakýmkoliv problémům, pokud tyto nejsou na programu jednání.“

 

 

2. Rada městyse bere na vědomí:

 

- informace ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru odpadů uzavřené s fi. ELEKTROWIN a.s.,se sídlem Praha 4, Michelská 300/60

 

- došlou poštu

 

3. Rada městyse ukládá:

 

a) panu starostovi:

- zjistit bližší informace o výši nákladů, které by měl financovat občan v souvislosti s napojením na kanalizaci,  jaká se předpokládá cena stočného.

 

- zjistit stav plísní v bytě p. Anny Karlovské v domě čp. 153 v Dešenicích

 

- kontaktovat dodavatele služeb na zajištění zimní údržby MK: p. Josefa Krále, který zajišťoval zimní údržbu MK v Milencích; p. Davida Vereše – MK Dešenice a Žíznětice; s firmu BG Karolina se sídlem v Děpolticích, která udržovala MK v Děpolticích, Datelově, Městišti a Divišovicích

 

- připravit podklady pro sestavení návrhu rozpočtu městyse pro rok 2007 - požadavky 

  sportovních klubů

 

- připravit rozpočet nákladů na 1 výtisk místních novin

 

b) p. Kindlmanovi:

- připravit podklady pro sestavení návrhu rozpočtu městyse pro rok 2007 - požadavky 

  hasičských sborů

 

 

4. Rada městyse rozhodla o:

 

- výši nájemného za pohostinství v Dešenicích i Milencích - bude sníženo na 2.000,-- Kč/měsíc

 

- zakoupení 2 ks horské lavice se stolem a zastřešením v ceně 15.200,-- Kč/ks bez DPH od fi Sdružení podnikatelů, stavební firma Květon Psutka, se sídlem Trhanov 132; lavice budou umístěny do Městiště a Datelově

 

- aktualizaci podpisových vzorů; podpisové právo bude mít:

·      starosta městyse p. RSDr. Jan Rejfek

·      místostarosta p. Stanislav Kindlman

·      tajemnice ÚM p. Helena Boučková.

 

- že městys  bude 1x za čtvrt roku vydávat místní noviny

 

 

5. Rada městyse  schvaluje:

 

- hlavní inventarizační komisi pro zajištění inventarizace majetku městyse Dešenice v tomto složení: p. Rejfek, p. Kindlman , p. Raišl, p.Vereš, p. Barák. Předsedou byl schválen p. Stanislav Kindlman.

- Složení dílčích inventarizačních komisí:

- p. Kindlman, p. Rejfek, p. Denk – KD, pohostinství, požární zbrojnice Dešenice,

- p. Josef Denk, p. Toman, p. Válek  - požární zbrojnice Žíznětice

- p. Barák, p. Raišl, p. Kostlivý,  fara, požární zbrojnice Děpoltice,

- p. St. Pangerl, p. Luboš Presl, p. Vereš - požární zbrojnice Divišovice,

- p. Vereš, p. Rejfek, p. Řehoř Karel ml. – KD, požární zbrojnice Milence

- p. Kindlman, p. Kopřivová, p. ing. Fiala, p. Rejfek  nemovitosti městyse a majetek v budově  ÚM, 

- p. Kindlman, p. Kopřivová, p. Hájková – knihovna městyse

 

 

Zapsala dne 14.11. 2006 Helena Boučková.

 

 

 

 

 

                v.r.                                                                                                    v.r.

………………………..                                                                    …………………………..

   Stanislav Kindlman                                                                                 RSDr. Jan Rejfek

        místostarosta                                                                                       starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ