USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 43 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 43

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 43

Usnesení  č. 43 z jednání rady městyse dne 18. 2.  2008.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty městyse týkající se založení SMS dne 31. 1. a požadavek na proplacení členského příspěvku,

-         návrh trasy hipostezky, která povede přes Dešenice, Děpoltice, Divišovice a Milence, zároveň uložila starostovi a panu Verešovi účastnit se semináře k této problematice, který organizuje Ú PK dne 28. února v Plzni,

-         žádost ing. Fialy týkající se zakoupení nového služebního vozu, uložila mu předložit návrh formou výběrového řízení,

-         upozornění pana Zdichynce na nebezpečí vyplývající z nezabezpečeného objektu č.p. 50 v k.ú. Dešenice s tím, že starosta městyse na tuto skutečnost upozorní majitele písemnou formou s výzvou zajištění objektu,

-         zprávu o bezpečnostní situaci v rámci městyse,

-         ostatní informace strosty městyse týkající se chodu městyse,

 

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 43. jednání rady městyse,

-         schválila odprodej smrkového dřeva na vazbu střechy RD a schodiště s tím, že 25 m3 bude prodáno za ½ aktuální ceny, zbytek za cenu celou. Odprodej bude realizován po předložení požadavku vyplývajícího z projektové dokumentace,

 

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse provést kontrolu v lesích se zaměřením na poukazované nedostatky, na poradě se zaměstnanci lesů zavést tzv. výkaz prací po týdnu s tím, aby pracovníci lesů mohli být překontrolováni při práci, případně práce mohla být překontrolována po splnění,

-          

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkcí v Lesích městyse s tím, že doporučuje obsadit jen dvě funkce,

-         s pokácením dřevin p. Grasla v k.ú. Městiště, Zemana a Štembery v k.ú. Milence a Zacha v k.ú. Dešenice s tím, že tajemnice úřadu vystaví potřebnou dokumentaci,

-         s odprodejem bývalé statkové bramborárny za účelem skladování výrobků firmy INOSVAR – NOVA, s.r.o.,

-         se zakoupení zpětného projektoru k počítači s flash,

-         s vyvěšením záměru odprodeje pozemků v k.ú. Žíznětice,

-         s využitím firem při zpracování některých žádostí o dotace,

 

V Dešenicích 18. února 2008.

     

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ