USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 36 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 36

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 36

Usnesení  č. 36 z jednání rady městyse dne 26. 11.  2007.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         sdělení starosty městyse týkající se splnění úkolů z minulého  35.  jednání rady městyse,

-         žádost paní Heřmánkové týkající se prodeje části pozemků v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic č.p. 407/11, 407/21 a pozemku 407/22,

-         nabídky firem LS, s.r.o., a Vodospolu týkající se zhotovení inženýrských sítí na parcele ppč. 111/3 v k.ú. Milence,

-         sdělení nadace VIA o zamítnutí dotace určené k zkrášlení částí prostor v k.ú. Milence,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         finanční příspěvek ve výši 40 440 Kč jako podíl městyse na spolufinancování dopravní obslužnosti v rámci PK, částku doporučuje zařadit do rozpočtu pro rok 2008,

-         přidělení bytu paní Lencové o velikosti 3+1 v domu čp. 161 s tím, že tento byt se stane bytem služebním

-         přidělení bytu v domě č. 125 panu J. Karáskovi,

-     vyvěšení záměru městyse pronajmout nebytové prostory pohostinství Milence

-         předběžné přidělení restauračního zařízení v Milencích do pronájmu žadatelce Olze Brožové,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         tajemnici úřadu vyvěsit záměr o prodeji pozemku v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic č.p. 407/11, 407/21 a pozemku 407/22 na úřední desce,

-         starostovi městyse oslovit minimálně pět firem za účelem nabídek na zhotovení inženýrských sítí s tím, že konečná nabídka bude vybrána firmou na základě odevzdaných zalepených obálek,

-         starostovi kontaktovat revizního technika pana J. Kříže, se kterým konzultovat upřednostnění opravy některých mostů v rámci městyse,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s revizními zprávami o stavu mostů v rámci městyse,

-         s prominutím pronájmu organizátorům taneční zábavy ze dne 10. listopadu s tím, že bude uhrazen  poplatek za teplo a spotřebovanou elektrickou energii,

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         žádost manželů Čadkových o přidělení náhradního bytu z důvodu výskytu plísně a nadměrné vlhkosti s tím, že se přiklání k řešení již původně radou nabídnutému, stejně tak rada nebude akceptovat požadavek na snížení nájemného, nebo jeho zrušení od 1. prosince 2007, pokud se byt nezačne opravovat,

 

 

-         žádost paní Kaderové k změně řešení situace ohledně odkanalizování s tím, že je sepsána zákonná smlouva o smlouvě budoucí,

 

V Dešenicích 26. listopadu  2007.

    

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ