USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 98 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 98

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 98

USNESENÍ Z 98. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 13. ŘÍJNA 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 687/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 98. jednání RM dne 13. 10. v Dešenicích 4:0:0 (1)

§ termín konání ustavujícího (1.) jednání ZM Dešenice na den 12. 11. 2014 od 18ti hodin v KD Dešenice s tímto programem:

- zahájení, složení slibu zastupitelů

- schválení programu ustavujícího (1.) jednání ZM

- schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

- návrh o způsobu hlasování ve smyslu JŘ ZM

- návrh na určení uvolněné funkce starosty, neuvolněného místostarosty

- volba starosty, místostarosty a tří členů rady

- návrh na zřízení kontrolních orgánů K a FV

- volba předsedů kontrolních orgánů, volba dalších dvou členů výborů

- projednání měsíčních odměn členů ZM

- projednání a schválení JŘ ZM a V ZM

- projednání a schválení inventarizačních komisí a provedení inventur

- diskuse, různé

- závěr 4:0:0 (4)

§ a doporučila k projednání v ZM návrh na složení inventarizačních komisí a provedení inventur, přičemž komise by měli pracovat v následujícím složení: (první jméno předseda)

- KD, restaurace, SDH DE, TJ Start DE – Nový, Pytel, Kindlman

- KD, restaurace, SDH MI, SK Norton, klubovna – Syrovec, Zdichynec, Řehoř

- Fara Děpltice, SDH DĚ, SDH DI, SDH ŽI, pastuška – Mottl, Pressl, Toman

- nemovitý majetek a majetek ÚM – Král, Chlup, Suchanová

- knihovna, kostel sv. Mikuláše – Sýkorová, Hájková, Bek

- pozemky městyse – Suchanová M., Boučková, Fiala

- ZŠ a MŠ Dešenice – Kratejl, Suchanová Y., Vlčková

- Hlavní inventarizační komise: Šafrařík, Boučková, Suchanová, Zach, Král, 4:0:0 (7)

  1. Rada městyse pověřila:

§ Úřad městyse a starostu přípravou podkladů a svoláním ustavujícího (1.) jednání ZM dne 12. 11. 2014, podklady zaslat zastupitelům v souladu se zákonnou normou 4:0:0 (4)

§ Starostu městyse přípravou podkladů zastupitelům na řešení privatizačního záměru a sepsání smluv s věcným břemenem s panem Boublíkem, zaslat dopis SPÚ ČR s cílem zjištění současného stavu privatizace majetku po bývalém státním statku, požádat ředitele f VODOSPOL o spolupráci při zjišťování tras vodovodů v jednotlivých katastrech městyse (10d)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ Se zasláním žádosti týkající se prominutí poplatku za věcná břemena týkající se kanalizačních řadů a přípojek v silnicích II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví SÚS PK s tím, že žádost bude zaslána nejprve náměstku hejtmana PK pro dopravu J. Bauerovi a následně projednána s ředitelem SÚS PK (3)

§ S realizací jednotlivých dotačních titulů a postupem prací takto:

- rekonstrukce MK I. část: práce probíhají v souladu s harmonogramem prací, na ÚRRRS NUTS II. Jihozápad podány dva změnové listy po předchozím projednání s manažerem projektu, závěrečné práce (asfaltování) budou prováděny ve dnech 16. -20. 10. 2014, byl odsouhlasen návrh textu na pamětní desku, do 31. 10. 2014 proběhne kolaudace, předání staveniště a bude připravena monitorovací zpráva s žádostí o proplacení dotace nejpozději do konce 11/2014, připraví úřad městyse s manažerem projektu 4:0:0 (6a)

- zahájení realizace DT rekonstrukce tvrze II. část s výstavbou muzea šumavského pivovarnictví: jsou připraveny všechny smlouvy (zhotovitel, TDI, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti práce, manažerka) k podpisu a předání staveniště, mělo by proběhnout v 42. týdnu, podpisem smluv byl pověřen starosta městyse 4:0:0(6b)

- zahájení realizace DT úspor energií školských zařízení městyse: jsou připraveny smlouvy (zhotovitel, TDI, BOZP, autorský dozor, manažer) k podpisu, předání staveniště a zahájení prací, podpisem smluv byl pověřen starosta městyse 4:0:0 (6c)

- výsledek výběrového a zadávacího řízení na DT týkající se likvidace bioodpadů: dvě výběrová řízení (pořízení kompostárny a svoz BRKO) byla zrušena, nebyla podána ani jedna nabídka, VŘ bylo opětovně vyhlášeno do 10. 10. 2014 s tím, že nabídky je možné podávat do 24. 10., DT na pořízení kompostérů a štěpkovače je ve fázi hodnocení (podány dvě nabídky), za vyhlášení nových VŘ zaplatil městys 2 x 16 000 Kč, jako poplatek za zpracování, vyhlášení a výběr nabídek, starosta městyse byl pověřen jednáním s firmou za účelem úspěšného dokončení tohoto dotačního titulu, do výběrové komise byli jmenováni Boučková, Rejfek, Kindlman 4:0:0 (6d)

- stav dokončení odkanalizování: městys dostal rozhodnutí vodoprávního úřadu na předčasné užívání stavby, práce na veřejných přípojkách probíhají v souladu s plánem (6e)

§ Se svoláním schůzky mezi městysem a p. Booublíkem za účelem přijetí a sepsání úmluvy vyjadřující oboustranný zájem vzdání se části privatizačního záměru se zavedením sankce (9d)

§ S prodloužením nájemní smlouvy paní Janě Tatuškové za předpokladu, že bude uhrazeno nájemné dle její žádosti, tj. vždy do 15. Dne v daném měsíci 4:0:0 (9c)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení 97. jednání RM a některých předešlých usnesení (3)

§ informaci starosty městyse o výsledcích komunálních voleb v rámci městyse (2)

§ informaci starosty týkající se provedení opravy vodovodu za viaduktem s tím, že je nutné uzavřít smlouvu s věcným břemenem mezi městysem a p. Boublíkem (5)

§ organizační zajištění tradičního setkání se seniory, které se uskuteční dne 15. 11. 2014 tak, jak je uvedeno v bodě 8. jednání rady (8)

§ informaci manažera České pošty týkající se obsazení pobočky v Dešenicích s tím, že následné výběrové řízení se koná dne 15. 10. 2014 (9b)

§ informaci TÚ městyse týkající se přípravy KPÚ městyse ve vztahu k řešení lesních pozemků (9e)

§ zprávy KK, TK RM Dešenice, FV a KV s příslušnými závěry a doporučeními s tím, že se jimi budou zabývat následně rada i zastupitelstvo (9f)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (9)

V Dešenicích 13. října 2014.

……………………………… ……………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ