USNESENÍ RADY MĚSTYSE .Č 97 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE .Č 97

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse .č 97

USNESENÍ Z 97. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 23. ZÁŘÍ 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 000/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 97. jednání RM dne 23. 9. v Dešenicích 4:0:0 (1)

§ a potvrdila na základě doporučení výběrové komise zhotovitele stavby rekonstrukce II. části tvrze a výstavby muzea šumavského pivovarnictví na základě zadávacího a výběrového řízení firmu LS, s.r.o. v ceně 16 518 633,91 Kč bez DPH, a TDI K. Veitha s nabídkovou cenou 221 000 Kč bez DPH 4:0:0 (4a)

§ zhotovitele stavby na základě návrhu obsahu Zadávací dokumentace, výzvy a SOD k podání nabídek na stavby „Realizace úspor energie v ZŠ (č. 14207583-SFŽP) a MŠ (č. 14207653-SFŽP) Dešenice“ zadávané dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a dle závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007 – 2013, podporovaného z fondu soudržnosti v rámci OPŽP, kterým se stala firma MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. s cenou 3 594 048 Kč bez DPH, nejvýhodnější nabídka 4:0:0 (4b)

§ zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky za účelem nákupu kompostérů a štěpkovače pro městys za účelem realizace dotačních titulů likvidace bioodpadů v rámci městyse včetně specifikace materiálů a techniky, kterou městys požadoval zařadit do řízení 4:0:0 (4c)

§ využití DT č. 4 za účelem záchrany drobných sakrálních staveb s tím, že bude za tímto účelem zařazena kaplička před Žízněticemi, kdy rozpočet stavby je již zpracován. Ukládá tajemnici úřadu prověřit vlastnické vztahy 4:0:0 (4d)

§ návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, kde v části č. II je upraveno, že firma VODOSPOL ve prospěch městyse spravuje jen provozování vodovodu 4:0:0 (8)

§ RZ č. 9 za účelem opravy vodovodního řadu v Dešenicích za viaduktem formou protlaku ve výši 152 000 Kč bez DPH od 24. 9. 2014 s tím, že firma vystaví dva doklady na práce a materiál 4:0:0 (12)

  1. Rada městyse pověřila:

§ starostu městyse a tajemnici úřadu účastí na jednáních dne 25. 9. a 2. 10. 2014 týkající se staveb odkanalizování 4:0:0 (3a)

§ starostu městyse řešením vlastnictví mostu přes Dešenický potok na pozemky pana Stuibera se Správou toků Lesů ČR (13j)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ S postupem prací rekonstrukce MK I. část s tím, že vzala na vědomí písemnou informaci RRRS Jihozápad ve věci oznámení o zahájení kontroly a úkol související s ověřením vlastnictví pozemků před závěrečným zaměřením skutečného stavu stavby v digitální podobě pro DTMVS PK (3b)

§ S informací starosty o dokončení stavebních úprav místnosti nového archivu, přestože stavba nebyla do současnosti předána (3c)

§ S využitím prostor části bývalé střelnice Městiště ve prospěch SDH Děpoltice a Žíznětice s tím, že budou respektovány pokyny stanovené v bodě 5 jednání RM 4:0:0 (5)

§ S upozorněním tajemnice úřadu na udělení odměn D. Kratejlovi a I. Kindlmanové (schváleno ZM na 34. JZM). V obou případech nelze odměnu akceptovat, neboť zákon o obcích to neumožňuje (jmenovaní pobírají odměny za členství ve volených orgánech). Bylo doporučeno usnesení revokovat a nahradit jej jinou formou ocenění, revokaci provést na ustavujícím jednání ZM dne 12. 11. 2014, 4:0:0 (6)

§ S úpravami MK vedoucí k RD č.p. 199 cestou správce městyse 4:0:0 (10)

§ S jmenováním komise pro výběr TDI stavby Muzea šumavského pivovarnictví – tvrz Dešenice ve složení: Jan Rejfek, Martina Kleinová, Hana Lavičková, náhradník členů komise Helena Boučková 4:0:0 (4a)

§ S předložením závěrečných zpráv předsedů komisí a výborů zastupitelstva a rady městyse do 13. 10. 2014 (13j)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení 95. jednání RM a některých předešlých usnesení, vyjádření k připomínkám z VJZM přičemž uložila starostovi s nimi seznámit veřejnost a zastupitele na ustavujícím jednání v listopadu 2014 (2)

§ žádost o nájemní bydlení M. Svobodové, bytem Milence 50 s tím, že starosta vyrozumí jmenovanou o bytové situaci v rámci městyse. Žádost bude zařazena do pořadníku žadatelů o bydlení 4:0:0 (7)

§ informaci týkající se výzvy č. 2 MF včetně žádosti o doplnění k 2. výzvě a požádání MF o prodloužení termínu předložení podkladů, které připravit do 30. 9. 2014 (9)

§ sdělení KN, kdy dne 16. 10. 2014 bude v zasedací místnosti úřadu vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na katastrální mapu digitalizovanou pro k.ú. Milence (11)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (13)

V Dešenicích 23. září 2014.

…………………………………………….. ……………………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ