USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 95 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 95

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 95

USNESENÍ Z 95. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 25. SRPNA 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 591/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 95. jednání RM dne 25. 8. v Dešenicích 4:0:0 (1)

§ návrh obsahu Zadávací dokumentace, výzvy a SOD k podání nabídek na stavby „Realizace úspor energie v ZŠ (č. 14207583-SFŽP) a MŠ (č. 14207653-SFŽP) Dešenice“ zadávané dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a dle závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007 – 2013, podporovaného z fondu soudržnosti v rámci OPŽP 4:0:0 (6)

§ svolání veřejného jednání zastupitelstva na den 27. 8. 2014 od 18ti hodin v KD Dešenice s tímto doplněným programem:

a) zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

b) zprávy výborů a rady o činnosti

c) I. část diskuse

d) projednání a schválení smlouvy a OZV při vedení Digitální technické mapy VS PK

e) prodeje a směny pozemků

f) projednání návrhů odměn členům výborů a komisí za práci ve volebním období

g) výsledky hospodaření v lesích městyse

h) revokace usnesení, přihlášení se do opakované elektronické aukce

i) II. část diskuse

j) Přijetí usnesení, závěr 4:0:0 (9)

  1. Rada městyse pověřila:

§ starostu městyse RSDr. Jana Rejfka účastí na elektronické dražbě pozemků v k.ú. Milence, p.č. 854, 856/8 a 80 o celkové výměře 16 225 m2 do maximální částky 486 750 Kč (13)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ se zhotovením a umístěním vítacích cedulí s bezpečnostní tématikou o velikosti 225 x 150 cm v obcích Milence pozemek p.č. 458 a Dešenice pozemek p.č. 1409/2, pověřila starostu městyse jednáním s firmou, která bude záměr realizovat 4:0:0 (7)

§ s výsledkem VŘ na zpracování LHP městyse na období 11.1.2016 – 31.12.2025, kdy se firma Plzeňský Lesprojekt stane zhotovitelem. RM pověřila OLH přípravou smlouvy na zpracování LHP 4:0:0 (8)

§ se směnami a prodeji pozemků, tyto projednat a schválit v zastupitelstvu městyse dne 27. 8. 2014 4:0:0 (9)

§ s využitím výzvy MK ČR týkající se možného poskytnutí dotace z PORV týkající se DT č. 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb, návrh možného využití předloží ÚM společně se starostou na dalším jednání RM 4:0:0 (10)

§ s předloženou zprávou o OLH týkající se výsledku hospodaření v lesích městyse, zprávu předložit na VJZM dne 27. 8. 2014 4:0:0 (11)

§ s navrženými rozpočtovými změnami č. 7 předloženými tajemnicí úřadu, tyto projednat a schválit v zastupitelstvu městyse dne 27. 8. 2014 přičemž výdajovou část rozšířit o položku ve výši 60 000 Kč na zhotovení asfaltů pod schody kostela sv. Mikuláše 4:0:0 (12)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení 94. jednání RM a některých předešlých usnesení (2)

§ informaci starosty městyse týkající se výsledků a závěrů auditu DT rekonstrukce tvrze I. část a pověřila starostu městyse dalšími jednáními s představiteli MF do jeho ukončení včetně odpovědí na 4 vznesené námitky (4)

§ informaci starosty městyse o průběžné realizaci DT rekonstrukce místních komunikací I. část (5a)

§ informaci starosty městyse o průběžné realizaci DT rekonstrukce tvrze II. část s vybudováním muzea šumavského pivovarnictví s tím, že otevírání obálek se zúčastní dne 28. 8. starosta městyse v Českých Budějovicích od 9.00 hod. (5b)

§ Informaci starosty městyse týkající se harmonogramu opatření realizace DT úspor energií školských zařízení městyse (5c)

§ Informaci starosty městyse týkající se realizace dotace „Naučné stezky po stopách starých formanů“ s tím, že stezka bude slavnostně otevřena dne 6. 9. 2014 od 14ti hodin na MOKŘADU v Dešenicích (5d)

§ Informaci starosty městyse týkající se postupu realizace 3 DT za účelem zlepšení životního prostředí v rámci odpadového hospodářství (5e)

§ Informaci starosty městyse týkající se DT rekonstrukce MK II. část (5f)

§ Informaci starosty o dokončovacích pracích nového archivu městyse (5h)

§ Informaci starosty o stavu odkanalizování (5g)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (14)

V Dešenicích 25. srpna 2014.

………………………… …………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ