USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 94 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 94

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 94

USNESENÍ Z 94. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 4. SRPNA 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 561/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 94. jednání RM dne 4. 8. v Dešenicích 4:0:0 (1)

§ návrh obsahu Zadávací dokumentace stavby projektu „Muzeum šumavského pivovarnictví – tvrz Dešenice“ CZ.1.14/3.1.00/29.02875 a návrh SOD uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku a pověřilo starostu městyse jednáním se Stavební poradnou, s.r.o. a vyhlášením tohoto řízení 3:0:0 (3)

§ smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0007884/001 Žíznětice, p. Habada, p.č. 45/14 – kNN mezi městysem a ČEZ Distribuce 4:0:0 (10)

§ zveřejnění záměru směny pozemků

§ svolání veřejného jednání zastupitelstva na den 27. 8. 2014 od 18ti hodin v KD Dešenice s tímto programem:

a) zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

b) zprávy výborů a rady o činnosti

c) I. část diskuse

d) projednání a schválení smlouvy a OZV při vedení Digitální technické mapy VS PK

e) prodeje a směny pozemků 4:0:0 (9)

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse svolat schůzku občanů třetího úseku, kterého se dotýká stavba rekonstrukce místních komunikací I. část dne 6. 8. 4:0:0 (5)

§ starostovi městyse kontaktovat zástupce PK se sdělením o zapojení do systému Digitální technické mapy, zároveň připravit usnesení pro nové zastupitelstvo městyse s úkolem funkčnost systému vyhodnotit a do září roku 2015 sdělit PK náš další (ne)zájem o zapojení do tohoto systému 4:0:0 (7)

§ svolat místní šetření ve věci stížnosti V. Jiříka na den 7. 8. 2014, pozvat LS, s.r.o., pořídit z jednání zápis 4:0:0 (13b)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s návrhem tvorby, aktualizace a správy Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy PK a partnerství obcí s PK s tím, že smlouva bude projednána na VJZM 4:0:0 (7)

§ s návrhem OZV týkající se zpracování Digitální mapy veřejné správy PK s tím, že OZV bude projednána a schválena na VJZM 4:0:0 (7)

§ s termínem provedení VŘ na zpracování nového LHP městyse Dešenice dne 11. 8. 2014 od 15ti hodin v zasedačce úřadu městyse. VŘ provést komisí ve složení ing. J. Švojgr, ing. H. Boučková a S. Kindlman. Tajemníkem komise určila rada ing. Fialu, který odpovídá za zpracování potřebné administrativní dokumentace tohoto VŘ 4:0:0 (11)

§ s předloženým návrhem na odměny jednotlivým členům výborů a komisí s tím, že návrh bude předložen na VJZM v závěru srpna, seznam rozšířit o D. Kratejla 4:0:0 (13c)

§ se zapojením do mobilní aplikace týkající se cestovního ruchu s tím, že starosta městyse bude kontaktovat PK s cílem záměr naplnit 4:0:0 (13e)

§ s návrhem TK městyse představit v DZ jednotlivé kandidující subjekty včetně jmen kandidátů s tím, že podklady musí být dodány nejpozději do 1. 9. 2014 do 12.00 na úřad městyse elektronicky 4:0:0 (13h)

§ se zveřejněním výzvy týkající se přípravy a zpracování rozpočtu na příští rok a dále zpracování strategických záměrů městyse tak jak je uvedeno v bodě 13i 4:0:0 (13j)

§ se SOD na stavbu nového archivu městyse v ceně 285 555 Kč včetně DPH s tím že v článku III. termín plnění bude datum zhotovení zpřesněn dnem 31.8. nebo nejpozději 5.9. 2014 (13i)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení 93. jednání RM a některých předešlých usnesení (2)

§ informaci o stavebních pracích odkanalizování v rámci budování veřejných částí přípojek v obci Milence (4)

§ informaci starosty týkající se Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v PK na léta 2015 – 2018 s tím, že městys k plánu neměl připomínek (6)

§ žádost o nájemní bydlení Petry Galuszkové s tím, že bude starostou vyrozuměna o bytové situaci, její žádost zařadit do pořadníku žadatelů o bydlení (8)

§ organizační zajištění setkání rodáků (SRN) a otevření Stezky po stopách starých formanů dne 6. 9. 2014, setkání rodáků v Děpolticích zorganizovat dne 23. 8. 2014 (12)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (13)

V Dešenicích 4. srpna 2014.

…………………………………………….. ……………………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ