USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 91 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 91

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 91

USNESENÍ Z 91. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 9. ČERVNA 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 436/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 91. jednání RM dne 9. 6. v Dešenicích 5:0:0 (1)

§ uhrazení uložené pokuty ve výši 30 000 Kč za spáchání správního deliktu při nedodržení postupu stanoveného ZVZ, částku zahrnout do rozpočtových změn 4:1:0 (7)

§ potvrzení 32. jednání ZM na den 23. 6. od 18ti hodin (místo bude upřesněno) s tím, že program byl doplněn o tyto další body: projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy a projednání a schválení půjček z FRB městyse 5:0:0 (9)

§ uhrazení členského příspěvku Euroreginu Šumava ve výši 3 Kč/1občan na základě rozhodnutí VH 5:0:0 (9e)

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse zaslat zastupitelům, právnímu zástupci a J. Kozákovi návrh smlouvy o přidělení dotace z ROP na rekonstrukci tvrze II. část 5:0:0 (4)

§ starostovi městyse podepsat smlouvu s firmou O2 týkající se překládky elektronické sítě v ceně 50 164,02 Kč bez DPH, RM schválila uhrazení předložené faktury 5:0:0 (5)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s postupem prací při realizaci stavby rekonstrukce MK I. část (4)

§ s informací o Oznámení o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti naší žádosti podané v rámci 31. výzvy za účelem rekonstrukce MK II. část (4)

§ s postupem realizace opatření při přípravách stavby rekonstrukce bývalé tvrze II. část, výstavby muzea šumavského pivovarnictví (4)

§ s informací týkající se přidělení akceptačního čísla žádosti o podporu dotačního titulu týkající se úspor energie v MŠ Dešenice a ZŠ Dešenice (4)

§ s uhrazení 20 000 Kč firmě VODOSPOL za zvýšené náklady týkající se zpracování PD za účelem odkanalizování ve směru k Hospůdce Zemanka a Hořákově rybníku, částku zařadit do rozpočtových změn a schválit zastupitelstvem městyse dne 23. 6. 5:0:0 (5)

§ s výsledkem auditu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ÚPO, uložila starostovy seznámit se závěry zastupitele 5:0:0 (6)

§ s pronájmem pozemku mezi čistící jednotkou a domem č.p. 162 za účelem vybudování posezení a výběhu pro psa D. Marešové a P. Rysovi v ceně 0 Kč/m2 rok 5:0:0 (9g)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení 90. jednání RM a některých předešlých usnesení (2)

§ informaci o stavu odkanalizování v rámci městyse včetně odstranění závad na kanalizaci v rámci I. a II. etapy a některých dalších prací provedených ve prospěch městyse (3)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (12)

V Dešenicích 9. června 2014.

………………………… …………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ