USENSENÍ RADY MĚSTYSE Č. 90 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USENSENÍ RADY MĚSTYSE Č. 90

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usensení rady městyse č. 90

USNESENÍ Z 90. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 26. KVĚTNA 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 410/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 90. jednání RM dne 26. 5. v Dešenicích 4:0:0 (1)

§ smlouvu ve věci projektu a spolupráce s f SEZNAM.CZ, pověřila starostu podpisem smlouvy 4:0:0 (7)

§ svolání 32. jednání ZM na den 23. 6. od 18ti hodin (místo bude upřesněno) s tímto programem: a) projednání zpráv výborů a rady o činnosti, b) I. část diskuse, c) projednání a schválení závěrečného účtu městyse za rok 2013, d) projednání II. etapy odkanalizování, dokončení stavby, e) schválení smlouvy s ROP o přijetí dotace na realizaci muzea šumavského pivovarnictví, f) projednání a chválení rozpočtových změn, g) projednání a schválení úvěrové smlouvy na II. etapu rekonstrukce MK 4:0:0 (9)

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse připravit společně s úřadem městyse a ředitelkou školy podklady na 32. jednání ZM dne 23. června 2014 4:0:0 (9)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s navrhovanými rozpočtovými změnami takto: proplatit fakturu firmě LS, s.r.o. ve výši 509 661 Kč bez DPH za zhotovení přípojek v délce 235,5 m v rámci I. etapy odkanalizování, proplatit fakturu firmě LS, s.r.o. ve výši 2 311 237 Kč za 643 m přípojek realizovaných v rámci II. etapy odkanalizování 4:0:0 (4)

§ s projednáním nabídek na zhotovení asfaltových povrchů MK k vlakovému nádraží, kdy firma Silnice Klatovy vyčíslila zhotovení za 636 786,40 Kč, firma COLAS. CZ za 496 000 Kč, vyzvat firmu LS, s.r.o. k předložení další nabídky opravy MK v části Milence (Stará Lhota) 4:0:0 (4)

§ s postupem realizovaných opatření ve věci dotací tak, jak je uvedeno v bodě 5, 4:0:0 (5)

§ s obsahem připravovaných pouťových oslav 4:0:0 (6)

§ se závěrečným účtem městyse Dešenice za rok 2013 a doporučila jej projednat a schválit na jednání ZM 4:0:0 (8)

§ s předloženou výroční zprávou o činnosti školy za rok 2012/13 a doporučila ji projednat a schválit na jednání ZM 4:0:0 (10)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 88. a 89. jednání RM a sdělení ve věci připomínek vznesených na 31. mimořádném jednání ZM (2)

§ informaci o stavu odkanalizování v rámci městyse včetně slibu ing. Svejkovského týkající se odstranění závad na kanalizaci v rámci I. a II. etapy a některých dalších prací provedených ve prospěch městyse (3)

§ informaci starosty městyse o výsledcích voleb do EP (11)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (12)

V Dešenicích 26. května 2014.

…………………………………………….. ……………………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ