USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 88 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 88

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 88

USNESENÍ Z 88. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 12. KVĚTNA 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 364/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 88. jednání RM dne 12. 5. v Dešenicích 4:0:0 (1)

§ postup řešení situace ohledně odkanalizování spočívající v zjištění podmínek dotačních titulů umožňující zahrnout do žádostí financování přípojek na veřejných částech ve všech lokalitách stavby s oslovením firmy PROVOD, v případě neochoty jednat s oslvoení Ministerstva zemědělství případně SFŽP, zjistit, proč o tom firma PROVOD městys neinformovala a nehledala jiný způsob řešení ve spolupráci s ÚM, v případě nezájmu řešit stav, podat na projektovou kancelář trestní oznámení pro zneužití financování dotačního titulu a vymáhat po f PROVOD náhradu za způsobené ztráty s tím, že tyto závěry budou projednány a schváleny na 31. mimořádném jednání ZM 4:0:0 (3)

§ svolání 31. mimořádného jednání ZM na den 12. 5. od 18ti hodin v prostorách tvrze Dešenice s tímto programem: projednání zpráv kontrolních orgánů a RM, projednání stavu odkanalizování a přijetí opatření ve věci vybudování přípojek na veřejných částech městyse, projednání stavu realizace stavby rekonstrukce místních komunikací, schválení přijetí úvěru na realizaci stavby vybudování muzea šumavského pivovarnictví, diskuse, závěr 4:0:0 (5)

§ vyhlášení výběrového řízení pro podání žádostí na čerpání půjček z prostředků Fondu rozvoje bydlení

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse připravit podklady týkající se odkanalizování pro zastupitele s cílem sjednocení se na postupu řešení dané situace (3)

§ jednat s ing. V. Vlčkem ve věci možných oprav a využití KD Milence (6c)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s opatřeními připravenými ve věci realizace dvou dotačních titulů rekonstrukce místních komunikací a vybudování muzea šumavského pivovarnictví 4:0:0 (4)

§ s prodloužením lhůty týkající se pronájmu restauračních prostor v Dešenicích za účelem provozování pohostinství (6b)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 87. jednání RM (2)

§ informaci o stavu odkanalizování s tím, že byly splněny úkoly ze strany firmy PROVOD včetně slíbeného vyjádření k řešení situace s přípojkami v rámci I. a II. etapy odkanalizování, přestože s ním RM nesouhlasila a považuje je za nedostatečné (3)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (6)

V Dešenicích 28. dubna 2014.

………………………………….. …………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ