USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 87 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 87

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 87

USNESENÍ Z 87. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 28. DUBNA 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 320/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 87. jednání RM dne 28. 4. v Dešenicích 4:0:0 (1)

§ návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů s firmou EKO-KOM, a.s., podpisem smlouvy pověřila starostu městyse 4:0:0 (5)

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse podepsat smlouvy s firmou COLAS.CZ a K. Veithem za účelem realizace stavby „Rekonstrukce MK v Dešencích – I. část“ dne 29. 4. (4)

§ starostovi městyse předat staveniště rekonstrukce MK dne 5. 5. včetně vydání pokynů jednotlivých stranám (4)

§ starostovi městyse svolat po částech občany městyse s cílem vysvětlení realizace stavby rekonstrukce MK dle předloženého harmonogramu ze strany zhotovitelské firmy (4)

§ členům rady městyse připravit návrhy do programu VIII. pouťových oslav městysů Dešenice – Lam do příštího jednání RM (6f)

§ starostovi městyse zaslat písemné vyjádření žadatelům J. Walzovi a J. Rumlovi ve věci jejich žádostí a návrhů na vybudování vodovodu a opravy MK (6)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s odstraněním formálních nedostatků ve věci podání žádosti o dotaci na rekonstrukce MK v Dešenicích – II. část, zejména s doložením výpisu z KN a pozemku p.č. 1655/5, kterého se stavba netýká (4)

§ s postupem prací při realizaci projektu „Naučné stezky po stopách starých formanů“ (4)

§ s postupem prací realizace DT „Muzea šumavského pivovarnictví – tvrz Dešenice“ který byl podpořen v rámci 29. výzvy PO Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, r.č. CZ.1.14/3.1.00/29.02875 včetně stanovených termínu, v případě potřeby svolá starosta městyse mimořádné jednání rady nebo zastupitelstva městyse (4)

§ s podáním žádostí na zateplení školských zařízení v rámci dvou žádostí v rámci OPŽP, starostu městyse pověřila dodatečně podpisy těchto žádostí (4)

§ s podpisem smluv týkajících se realizace stavby „Rekonstrukce MK v Dešenicích – 1. část“, smlouvy podepsat dne 29. 4. a dále postupovat v souladu se závěry a pokyny v bodě č. 4 zápisu z JRM (4)

§ s nevyužitím nabídky na úklidové práce v KD Dešenice ze strany bývalého správce městyse (6g)

§ s přijetím Jana Tomana do PP v rámci VPP (6h)

§ se sběrem kamene na základě žádosti J. Pokorného s tím, že lokalitu určí a vyúčtování provede OLH (6i)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 85. jednání RM a 86. MJRM (2)

§ informaci o stavu odkanalizování s tím, že nebyly splněny úkoly ze strany firmy PROVOD včetně slíbeného řešení situace s přípojkami v rámci I. a II. etapy odkanalizování, podklady měla firma PROVOD dodat do 18. 4., nedodala, dle tlf. ing. Rubáše bylo sdělení zasláno 25. 4., městys je zatím neobdržel (3)

§ sdělení ČP ve věci uzavření pobočky v Dešenicích od 1. 6., odpověď připraví starosta městyse (6c)

§ umístění kontejneru na ošacení ve prospěch firmy v prostorách za vjezdem do tvrze (6d)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (6)

V Dešenicích 28. dubna 2014.

…………………………………………….. ……………………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ