USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 85 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 85

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 85

USNESENÍ Z 85. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 14. DUBNA 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 284/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 85. jednání RM dne 14. 4. v Dešenicích 4:0:0 (1)

§ návrh obsahu poptávkového řízení ve věci vypracování nového LHP s tím, že budou osloveny firmy EKOLESPROJEKT, s.r.o. Jablonec n. Nisou, Lesprojekt, a.s. Brno a Plzeňský lesprojekt, a.s., rada pověřila tajemnici dalšími úkony souvisejícími s vyhlášením tohoto řízení s termínem do 16. 4. 2014. Rada schválila komisy pro výběr nejvýhodnější nabídky ve složení ing. J. Švojgr st., ing. Boučková, S. Kindlman 4:0:0 (8)

§ zakoupení nového křovinořezu pro potřeby městyse po předložení nabídek jednotlivých firem (9i)

§ pronájem pozemků za účelem sklízení trávy p.č. 198 o výměře 349 m2 v k.ú. Oldřichovice, p.č. 197 o výměře 209 m2 v k.ú. Oldřichovice, p.č. 196 o výměře 1 734 m2 v k.ú. Oldřichovice p.č 438/1 o výměře 1 159 v k.ú. Oldřichovice a p.č. 4/1 o výměře 3 012 v k.ú. Děpoltice p. Miloslavu Boučkovi, Dešenice. Pozemky budou pronajaty za cenu 100.-/pozemek. (9m)

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse sdělit firmě ČEZ Distribuce rozhodnutí rady ve věci řešení veřejného osvětlení v obci Divišovice v roce 2016 4:0:0 (7)

§ tajemnici úřadu připravit výběrové řízení (včetně kriterií) na obsazení funkce správce městyse do 28. 4. 2014 (9h)

§ starostovi městyse prověřit stížnost pana Kovaříka týkající se upozornění na realizaci odvodnění s cílem svedení dešťové vody do nové kanalizace (9j)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s navrženými závěry starostou městyse, týkající se realizace veřejného osvětlení (bude hradit městys) v Divišovicích v souvislosti s připravovanou stavbou uložení kabelů elektrického vedení a přípojek do domácností firmou ČEZ v roce 2016 4:0:0 (7)

§ s postupem realizace žádostí podaných v jednotlivých dotačních titulech 4:0:0 (4)

§ s postupem úřadu městyse a zpracovaným návrhem rozkladu týkajícího se Oznámení o zahájení správního řízení ÚOHS ve věci bývalé tvrze a využití dotačního titulu z ROP, kdy byl městys opětovně vyzván k doložení návrhů týkajících se přiznaného pochybení v zadávacím řízení při doložení technických kvalifikačních předpokladů 4:0:0 (5)

§ s řešením žádosti Mgr. A. Schořovské týkající se vybudování vodovodní přípojky v obci Datelov 4:0:0 (6)

§ se Smlouvou č. 04462014 o poskytnutí věcného daru týkajícího se projektu „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj 2013 – 2014“ předloženou Plzeňským krajem společně s předávacím protokolem (9b)

§ se zrušením svolání řádného jednání zastupitelstva na den 30. 4. 2014 (9d)

§ s nabídkou firmy REVENGE, a.s. týkající se spolupráce na umístění kontejneru za ošacení s tím, že starosta firmu osloví za účelem zjištění dalších podrobností a předložením návrhu smlouvy, informace bude zveřejněna v Dešenickém zpravodaji (9e)

§ s uveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor restauračního zařízení v Dešenicích (9h)

§ s oslovením pana Šulana, Pokorného a Šuldy ve věci realizace výkopových prací v Divišovicích (9l)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 84. jednání RM (2)

§ informaci o stavu odkanalizování s tím, že nebyly splněny úkoly ze strany firmy PROVOD včetně slíbeného řešení situace s přípojkami v rámci I. a II. etapy odkanalizování, podklady by měla firma PROVOD dodat do 18. 4. (3)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (9a-l))

V Dešenicích 14. dubna 2014.

……………………………… …………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ