USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 84 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 84

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 84

 

 

USNESENÍ  Z 84. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 31. BŘEZNA 2014,

V DEŠENICÍCH,  15.00 HOD.

 

K č.j.  249/2014

  1. Rada městyse schválila:

§  program 84. jednání RM dne 31. 3. v Dešenicích 4:0:0 (1)

§  záměr zadání ve věci vypracování nového LHP s tím, že budou osloveny firmy EKOLESPROJEKT, s.r.o. Jablonec n. Nisou, Lesprojekt, a.s. Brno a Plzeňský lesprojekt, a.s. Rozhodujícími kritérii pro výběr zhotovitele LHP budou následující ukazatele, které budou zahrnuty do poptávkového řízení:

- cenová nabídka za zhotovení a předložení smlouvy o dílo

- vyloučení subdodavatelů při řešení taxační činnosti

- doložení regionálních zkušeností při zpracování LHP se zaměřením na Pošumaví a Šumavu

Poptávkové řízení navrhnout a připravit do 14 dnů OLH městyse 4:0:0 (7)

 

  1. Rada městyse uložila:

§  starostovi městyse kontaktovat MF ve věci dokončení privatizačního záměru po bývalém Státním statku Dešenice v závěru 4/2014 4:0:0 (5)

§  tajemnici úřadu ve spolupráci se starostou městyse prověřit navrhované pozemky SPÚ k možnému bezúplatnému převedení na městys na základě skutečné potřeby městyse, prověření provést do konce 4/2014  4:0:0 (5)

§  starostovi městyse kontaktovat PÚ v Klatovech s cílem včasného zahájení KPÚ v katastrech Děpoltice, Oldřichovice u Děpoltic a Matějovice, splnit do 6/2014 4:0:0 (5)

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§  s postupem prací na řešení svodů dešťové vody v obci Divišovice na základě místního šetření provedeného dne 25. 3. Na místě samém 4:0:0 (4)

§  s postupem realizace žádostí podaných v jednotlivých dotačních titulech s tím, že v případě bodu d) realizovat dotazníkové šetření ihned s ukončením nejpozději do 2. 4.   4:0:0 (6)

§  se sběrem kamene na základě žádosti pana J. Walze (8b)

§  s vyjádřením OLH ve věci žádosti o koupi pozemku panem J. Bláhou s tím, že starosta vypracuje a vyrozumí žadatele o rozhodnutí RM (8d)

§  s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce správce městyse, řízení připravit do 14 dnů (8f)

§  s darováním poukazu panu M. Denkovi po ukončení jeho pracovního poměru (8g)

 

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§  informaci o splnění usnesení z 83. jednání RM a připomínky z 30. VJZM (2)

§  informaci o stavu odkanalizování s tím, že nebyly splněny úkoly ze strany firmy PROVOD včetně slíbeného řešení situace s přípojkami v rámci I. a II. etapy odkanalizování (3)

§  opakující se nedostatky v hrazení nájemného ze strany R. Nového, Totuškové, Spurné a Válkové, situaci řešit upozorněním s možným vypovězením nájemní smlouvy (8e)

§  došlou poštu a další informace starosty městyse (8)

 

V Dešenicích 31. března 2014.

 

 

 

 

 

         ……………………………………..                            ………………………

                      Stanislav Kindlman v.r.                                                                RSDr. Jan Rejfek v.r.                                                                           místostarosta                                                                           starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ