USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 83 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 83

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 83

USNESENÍ Z 83. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 17. BŘEZNA 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 201/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 83. jednání RM dne 17. 3. v Dešenicích 5:0:0 (1)

§ uhrazení faktury ve výši 17 000,50 Kč ze strany exekutorského úřadu ve věci vystěhování I. Baraňákové 5:0:0 (5)

§ svolání mimořádného 30. jednání ZM z důvodu projednání a schválení žádosti o dotaci na rekonstrukce MK II. část dne 25. 3. v 18.00, tvrz Dešenice s tímto programem:

- schválení programu, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

- I. část diskuse

- projednání a schválení žádosti o dotaci na rekonstrukce MK II. část

- II. část diskuse

- přijetí usnesení a závěr 5:0:0 (7)

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse ve spolupráci s právním zástupcem městyse kontaktovat firmu PROVOD z důvodu nesouladu přípojek v rámci I. a II. etapy odkanalizování 5:0:0 (4)

§ úřadu městyse zjistit, zda zaměstnanci městyse mají pojistku za účelem vadných rozhodnutí, případně, zda mají o uzavření pojistky zájem včetně názoru na spolu podíl městyse, u zastupitelů celou situaci řešit až se začátkem nového volebního období 2014 – 2018 5:0:0 (6)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s podpisem příkazní smlouvy s firmou RPA Tender, s.r.o. ve věci podání žádosti na pořízení kompostérů, kdy žádost musí být podána do 15. 4. 2014 4:1:0 (3)

§ s místním šetřením v obci Divišovice dne 25. 3. od 16ti hodin za účelem řešení některých problémů obce (9b)

§ se zpracováním PD na další část chodníku a komunikace k vlakovému nádraží a hřbitovu s tím, že částka za zpracování bude zařazena do rozpočtu pro rok 2015 (9c)

§ s účastí městyse v 20. ročníku soutěže Vesnice roku 2014 (9e)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 82. jednání RM (2)

§ vyhodnocení námětů a připomínek z VJZM č. 29 s tím, že informace o rozpravě bude sdělena na dalším 30. MJZM (2)

§ informaci o podání žádostí o dotace na vybudování „Naučné stesky po stopách starých formanů“ s tím, že se čeká na vyrozumění (3)

§ informaci o zamítavém stanovisku žádosti o dotaci na zateplení školských zařízení s tím, že žádost bude podána znovu cestou firmy DOMOZA, přičemž firma nebude za zpracování a podání žádosti nárokovat žádnou odměnu (3)

§ informaci o stavu realizace přidělené dotace na rekonstrukce MK – 1. část s tím, že otevírání obálek na zhotovitele stavby a výběru STD se zúčastní starosta městyse, hodnocení výběru zhotovitele a výběru STD se zúčastní starosta a tajemnice úřadu jako členové těchto komisí, náhradníky byli schváleni S. Kindlman a V. Pytel (3)

§ informaci o stavu podání žádosti na rekonstrukce II. části bývalé tvrze s tím, že se čeká na hodnocení projektu, které má být vydáno v dubnu (3)

§ informaci o zamítavém stanovisku KÚ PK ve věci opravy místního koupaliště, kdy se městys dostal do pozice náhradníků (3)

§ informaci o stavu příprav žádosti o dotaci na rekonstrukce MK 2. část s tím, že žádost musí být podána do konce března 2014 (3)

§ informaci o kontrole školní jídelny Krajskou hygienickou stanicí PK, která byla bez závad (8)

§ informaci o hrazení nájemného bytových a nebytových prostor s tím, že o restauraci Dešenice rozhodnout s konečnou platností na jednání RM dne 31. 3. v případě neuhrazení částek za 1-3/2014 (9g)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (9)

V Dešenicích 17. března 2014.

……………………………….. ………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ