| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Obec Týnec

Obec Týnec

14. listopadu 2002

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 11.11.2002 od 19,00 hodin

v Obecním domě v Týnci.

 

1. Na základě ustanovení § 69 odst. (1), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) mandátní komise ověřila platnost volby následujících členů zastupitelstva obce Týnec (uvedeni v abecedním pořadí):

 • p. Vendulka ČADOVÁ, Horní Lhota č.p. 8;
 • p. Jan DROZDA, Týnec č.p. 96;
 • p. Ing. Pavel KLASNA, Loreta č.p. 1;
 • p. Ing. Zdeněk KLEMSA, Týnec č.p. 77;
 • p. Ing. Karel KUBĚNA, Týnec č.p. 116;
 • p. Jana KUCHAŘOVÁ, Týnec č.p. 91;
 • p. Josef MERTL, Týnec č.p. 8;
 • p. Růžena PRESSLOVÁ, Týnec č.p. 78;
 • p. Josef STANĚK, Týnec č.p. 94.

 

Pořadí náhradníků na uprázdněné mandáty volebních stran:

 

Sdružení nezávislých kandidátů I.:

1. p. Martina PRESSLOVÁ, Týnec č.p. 98

 

Občanská demokratická strana:

1. p. Petr KOMPERT, Týnec č.p. 13,

2. p. Josef Nový, Týnec č.p. 20,

3. p. Václav KLASNA, Týnec č.p. 83.

 

Sdružení nezávislých kandidátů č. II.:

1. p. Libuše PRESSLOVÁ, Týnec č.p. 98,

2. p. Vlasta RYBOVÁ, Týnec č.p. 6,

3. p. Josef TERŠ, Týnec č.p. 86.

 

Sdružení nezávislých kandidátů č. III.:

1. p. Alena VÁCLAVÍČKOVÁ, Týnec č.p. 107.

 

2. Na základě § 84 odst. (2), písm. m) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zastupitelstvo zvolilo do funkce starosty obce Týnec p. Ing. Zdeňka KLEMSU, rodné číslo 41 08 24/406, trvale bytem Týnec č.p. 77.

 

3. Na základě § 84 odst. (2), písm. m) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zastupitelstvo zvolilo do funkce místostarostky obce Týnec p. Janu KUCHAŘOVOU, rodné číslo 44 60 26/091, trvale bytem Týnec č.p. 91.

 

 1. Na základě § 84 odst. (2), písm. o) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zastupitelstvo zvolilo do funkce předsedy finančního výboru obce Týnec p. Josefa MERTLA, trvale bytem Týnec č.p. 8 a do funkce předsedy kontrolního výboru obce Týnec p. Ing. Karla KUBĚNU, trvale bytem Týnec č.p. 116.

 

5. Na základě § 84, odst. (2), písm. r) zastupitelstvo obce Týnec stanovilo následující měsíční odměny členům zastupitelstva obce Týnec:

a) starosta 4 000 Kč hrubého, to je 3 400 Kč po srážce daně,

b) místostarostka 1 000 Kč hrubého, to je 850 Kč po srážce daně,

c) ostatní členové zastupitelstva 140 Kč hrubého, to je 119 Kč po srážce daně,

 1. předsedové aktivních výborů a komisí (příplatek k odměně člena ZO) 60 Kč hrubého; to je společně s odměnou člena zastupitelstva celkem 200 Kč hrubého, po srážce daně 170 Kč.
 2. odměny členům zastupitelstva obce ( s vyjímkou starosty a místostarosty) vyplácet čtvrtletně v měsíci následujícím po skončení kalendářního čtvrtletí.
 3. příplatek předsedům výborů a komisí vyplácet pouze se souhlasem zastupitelstva obce po vykázání aktivní činnosti daného výboru a komise.

 

 1. Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 102, odst. (2), písm. j) stanovilo ponechat celkový počet zaměstnanců obce obecního úřadu a v organizačních složkách obce v dosavadním stavu až do dalšího rozhodnutí zastupitelstva obce.
 2.  

 3. Zastupitelstvo obce zmocnilo disponovat s finančními prostředky na běžném účtu obce Týnec (vždy dvě osoby současně) p. Ing. Zdeňka Klemsu, p. Janu Kuchařovou, p. Josefa Mertla a p. Věru Turečkovou.
 4.  

 5. Zastupitelstvo obce uložilo předsedům finančního a kontrolního výboru na jednání prosincového zasedání zastupitelstva obce navrhnout další čtyři členy do svých výborů.
 6.  

 7. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce:

 1. Do 31.12.2002 zřídit komise – stavební, obnovy venkova a životního prostředí; kulturní, školskou, sociální a zdravotní, současně jmenovat jejich předsedy.
 2. na příští zasedání zastupitelstva obce připravit k projednání organizační směrnici k provedení inventur obecního majetku k 31.12.2002, přehled dosud nesplněných usnesení k přehodnocení nově zvoleným zastupitelstvem obce, jednací řád zastupitelstva obce, obsahový návrh finančního rozpočtu pro r. 2003 a kalendářní plán zasedání na 1. pololetí 2003.
 3. na lednové zasedání ZO připravit k projednání výsledky inventur obecního majetku k 31.12.2002, návrh vyúčtování hospodaření obce v r. 2002, upravený Program obnovy vesnice – Program rozvoje územního obvodu obce na roky 2003 – 2010 s těmito hlavními cíli:

 • dosáhnout upravenosti, pořádku a čistoty veřejných prostranství a staveb, jakož i okolí soukromých domů a chat, včetně jejich vnějšího vzhledu;
 • postupně zastavit vylidňování obce, zlepšovat a zkvalitňovat její občanskou vybavenost (infrastrukturu), stav místních komunikací, možnosti hromadné dopravy, rozvíjet podmínky pro turistický ruch, podnikání a vytváření dalších pracovních příležitostí v místě;
 • udržet a rozvíjet místní kulturní a společenské tradice, pospolitost občanů a vědomí vlastní odpovědnosti za obnovu vesnice a rozvoj obce;
 • zachovat, obnovit, zlepšit a zkvalitnit obraz obce a její organické sepětí s krajinou, napomáhat obnově a účelnému využití okolní zemědělsky a lesnicky využívané krajiny.

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel KLASNA, Josef MERTL

 

Ing. Zdeněk KLEMSA

starosta

Jana KUCHAŘOVÁ

místostarostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ