| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 41. zasedání zastupitelstva obce 15.5.2006  

Usnesení ze 41. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 15.5.2006 v Obecním domě v Týnci.


531/06 Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce s příjmy 4 174,96 tis. Kč a výdaji ve výši 4 850,51 tis. Kč a závěrečný účet obce za r. 2005 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2005 ze dne 9.2.2006 bez výhrad.


532/06 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu ing. Pavla Klasny o hospodaření v obecních lesích.


533/06 Zastupitelstvo po dohodě s p. Karlem Burianem schválilo vyčkat k dalšímu jednání o užívání hrobového místa č. 187 a jeho řešení na právní stanovisko Kanceláře veřejného ochránce práv Brno.

534/06 Zastupitelstvo schválilo příspěvek na oslavy MDD v Týnci ve výši 500 Kč.


535/06 Zastupitelstvo neschválilo vydání OZV o volném pobíhání psů s tím, že občané budou na povinnost nenechávat psy volně pobíhat opakovaně upozorňováni.


536/06 Zastupitelstvo souhlasilo, že změny smluv na pronájem hrobových míst včetně stanovení nájemného a poplatků za hrobové místo, jakož i úprava nájmů z pozemků v souvislosti s digitalizací katastrů obce byly přesunuty na další jednání zastupitelstva obce.


537/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Informaci starosty o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

 • Vyúčtování neinvestičních výdajů ZŠ v Klatovech za r. 2005 ve výši 29 434 Kč (č.j. 82/2006);

 • Změny mimořádných veterinárních opatření ze dne 14.2.2006 v souvislosti s aviární influenzou vydané KVS pro PK Plzeň ze dne 10.5.2006 (to znamená, že od 11.5.2006 lze pořádat svody – trhy, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a soutěže ….a další) – viz. vývěska;

 • Rozhodnutí Finančního úřadu v Klatovech o vrácení přeplatku na zálohách za odběr podzemní vody ve výši 10 150,- Kč = od KÚ PK 5 015,- Kč a od SFŽP ČR 5015,- Kč (č.j.: 199, 200/2006);

 • Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. 307/2006-86-OUK o přidělení účelové dotace na knihovnický systém CLAVIUS pro malé knihovny (software) ve výši 15 000 Kč (celkové náklady 23 800 Kč;

 • Stížnost od pí. Mertlové, Týnec čp. 8 na nedovolený provoz restauračního zařízení – kiosku v Týnci; v souladu se správním řádem byla stížnost postoupena k řešení živnostenskému odboru MěÚ Klatovy (č.j.: 209/2006);

 • Návrh změny č. 3 územního plánu Města Janovice n.Úhl. (č.j.: 186/2006);

 • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na kanalizační přípojku k RD Týnec č.p.46 (č.j.188/ 2006);

 • Rozhodnutí MěÚ/OD-DÚ Klatovy – kolaudační rozhodnutí na místní komunikaci na záp. okraji Týnce (č.j.: 213/2006);

 • Poděkování Diakonie Broumov za poskytnuté oděvy formou humanitární sbírky v obci a žádost o finanční pomoc. Zastupitelstvo nesouhlasilo s přímou finanční pomocí;

 • Pozvánku na XXVI. Sjezd Lhot a Lehot ve dnech 7.-9.7.2006 v Hroznové Lhotě, bude předáno pí. Čadové z Horní Lhoty;

 • Připomínku ing. Kuběny ke stavu autobusu umístěného na sportovišti v Týnci. Zastupitelstvo rozhodlo vyvolat jednání s týneckými fotbalisty o likvidaci autobusu, případně o způsobu, jak s tímto naloží, aby neohrožoval veřejnost.

 • Oznámení p.Kučerové o konání dražby máje s hudbou v sobotu 3.6.2006 pořádané SDH Týnec;

 • Dotaz pí. Kučerové k možnosti oplocení pozemku pod hřbitovní zdí využívaného mladými hasiči k jejich činnosti – OÚ Týnec zjistí možnosti oplocení.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ