| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 41. zasedání zastupitelstva obce 15.5.2006  

Usnesení ze 41. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 15.5.2006 v Obecním domě v Týnci.


531/06 Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce s příjmy 4 174,96 tis. Kč a výdaji ve výši 4 850,51 tis. Kč a závěrečný účet obce za r. 2005 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2005 ze dne 9.2.2006 bez výhrad.


532/06 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu ing. Pavla Klasny o hospodaření v obecních lesích.


533/06 Zastupitelstvo po dohodě s p. Karlem Burianem schválilo vyčkat k dalšímu jednání o užívání hrobového místa č. 187 a jeho řešení na právní stanovisko Kanceláře veřejného ochránce práv Brno.

534/06 Zastupitelstvo schválilo příspěvek na oslavy MDD v Týnci ve výši 500 Kč.


535/06 Zastupitelstvo neschválilo vydání OZV o volném pobíhání psů s tím, že občané budou na povinnost nenechávat psy volně pobíhat opakovaně upozorňováni.


536/06 Zastupitelstvo souhlasilo, že změny smluv na pronájem hrobových míst včetně stanovení nájemného a poplatků za hrobové místo, jakož i úprava nájmů z pozemků v souvislosti s digitalizací katastrů obce byly přesunuty na další jednání zastupitelstva obce.


537/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Informaci starosty o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

 • Vyúčtování neinvestičních výdajů ZŠ v Klatovech za r. 2005 ve výši 29 434 Kč (č.j. 82/2006);

 • Změny mimořádných veterinárních opatření ze dne 14.2.2006 v souvislosti s aviární influenzou vydané KVS pro PK Plzeň ze dne 10.5.2006 (to znamená, že od 11.5.2006 lze pořádat svody – trhy, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a soutěže ….a další) – viz. vývěska;

 • Rozhodnutí Finančního úřadu v Klatovech o vrácení přeplatku na zálohách za odběr podzemní vody ve výši 10 150,- Kč = od KÚ PK 5 015,- Kč a od SFŽP ČR 5015,- Kč (č.j.: 199, 200/2006);

 • Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. 307/2006-86-OUK o přidělení účelové dotace na knihovnický systém CLAVIUS pro malé knihovny (software) ve výši 15 000 Kč (celkové náklady 23 800 Kč;

 • Stížnost od pí. Mertlové, Týnec čp. 8 na nedovolený provoz restauračního zařízení – kiosku v Týnci; v souladu se správním řádem byla stížnost postoupena k řešení živnostenskému odboru MěÚ Klatovy (č.j.: 209/2006);

 • Návrh změny č. 3 územního plánu Města Janovice n.Úhl. (č.j.: 186/2006);

 • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na kanalizační přípojku k RD Týnec č.p.46 (č.j.188/ 2006);

 • Rozhodnutí MěÚ/OD-DÚ Klatovy – kolaudační rozhodnutí na místní komunikaci na záp. okraji Týnce (č.j.: 213/2006);

 • Poděkování Diakonie Broumov za poskytnuté oděvy formou humanitární sbírky v obci a žádost o finanční pomoc. Zastupitelstvo nesouhlasilo s přímou finanční pomocí;

 • Pozvánku na XXVI. Sjezd Lhot a Lehot ve dnech 7.-9.7.2006 v Hroznové Lhotě, bude předáno pí. Čadové z Horní Lhoty;

 • Připomínku ing. Kuběny ke stavu autobusu umístěného na sportovišti v Týnci. Zastupitelstvo rozhodlo vyvolat jednání s týneckými fotbalisty o likvidaci autobusu, případně o způsobu, jak s tímto naloží, aby neohrožoval veřejnost.

 • Oznámení p.Kučerové o konání dražby máje s hudbou v sobotu 3.6.2006 pořádané SDH Týnec;

 • Dotaz pí. Kučerové k možnosti oplocení pozemku pod hřbitovní zdí využívaného mladými hasiči k jejich činnosti – OÚ Týnec zjistí možnosti oplocení.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ